logo ACTIC
logo ACTIC.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de dilluns 17 d'agost s'ha publicat l’Ordre del conseller de Governació i Administracions Públiques que desplega alguns aspectes del Decret 89/2009, de 9 de juny, regulador de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Mitjançant aquesta Ordre s’aproven les normes complementàries relatives al procediment d’inscripció a les proves d’avaluació per obtenir els certificats, a les condicions de realització de la prova d’avaluació, als mitjans personals i materials amb què han de comptar els centres col·laboradors i les relacions d’aquests amb l’Oficina Gestora i les persones usuàries i a l’estructura del Registre de l’ACTIC.

L'Ordre inclou el model normalitzat de sol·licitud i informació sobre com caldrà realitzar la inscripció i el pagament. El formulari de sol·licitud es podrà obtenir a través del portal de l'ACTIC o adreçant-se a l'Oficina Gestora i, un cop realitzat l'ingrés, el/la sol·licitant podrà triar el lloc, la data i l'hora per efectuar la prova. El període de temps entre la data en què s’efectua la reserva i la data triada per fer la prova d’avaluació no pot ser inferior a set dies naturals ni superior a sis mesos. Es podrà canviar la reserva del lloc, la data i l’hora sempre i quan es faci abans del vuitè dia natural anterior a la data inicialment triada.

La prova d’avaluació es realitzarà sota la responsabilitat directa d’una persona supervisora del centre col·laborador i tindrà una durada diferent depenent del nivell. Per superar la prova caldrà obtenir com a mínim el 70% de la puntuació màxima. La puntuació es calcularà mitjançant un sistema automàtic d’avaluació que, al final de la prova, comunicarà si la persona que ha realitzat la prova l'ha superada o no.

 

Mitjans personals i materials dels centres col·laboradors

L'Ordre també especifica els mitjans personals i materials mínims de què ha de disposar un centre col·laborador. D'aquesta manera, caldrà que al centre hi hagi una o més persones que s'encarreguin de la coordinació de l'ACTIC, de supervisar les proves d'avaluació i d'atendre les persones que demanin informació sobre l'ACTIC. També s'especifiquen les funcions que tindrà un centre col·laborador i la relació que mantindrà amb l'Oficina Gestora. Els annexos 3 i 4 d'aquesta Ordre inclouen els requeriments de les instal·lacions i les especificacions tècniques dels recursos materials dels centres col·laboradors.

Amb la publicació d’aquest reglament queda oberta, per tant, la possibilitat que les entitats que vulguin formar part de la xarxa de centres col·laboradors de l’ACTIC ho sol·licitin.

Si teniu dubtes sobre els requisists establerts per l'Ordre o sobre el procés per esdevenir centre col·laborador podeu compartir-los amb la resta de la xarxa en aquest fòrum i entre tots i totes intentarem trobar una solució!

 

Trobareu més informació sobre l'ACTIC en aquest enllaç. També podeu mirar aquesta entrevista al secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, on explica el paper que poden jugar els Punt TIC en el desplegament de l'ACTIC.