Convocatòria de subvencions per a entitats, de l'Institut Català de les Dones
Convocatòria de subvencions per a entitats, de l'Institut Català de les Dones.

Organisme: Institut Català de les Dones.

Objectius:

  • Promoure l'igualtat  entre dones i homes.
  • Mostrar el potencial trasnformador de les experiències i sabers femenins.

Característiques dels projectes:

  • Projectes o activitats els objectius dels quals s'emmarquin dins els àmbits d'actuació que es recullen en el Pla vigent d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (http://www.gencat.cat/icdones).
  • Aquests projectes o activitats s'han de dur a terme dins l'any natural en què es publiqui la resolució de convocatòria.

Entitats beneficiàries: associacions, les fundacions, les organitzacions sindicals i les cooperatives sense finalitat de lucre.

  • Que realitzin actuacions per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  • I/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Més informació: