Imatge_logo
logo_ajuntament_BCN.

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Objectius: activitats d'interès públic i social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme.
 • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
 • Possibilitar un creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Fomentar els valors del civisme i de la convivència.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.

Beneficiaris:

 • Persones físiques o jurídiques destinatàries dels fons públics que hagin de fer l'activitat prevista per al seu atorgament.
 • Qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, pugui portar a terme projectes activitats, o es trobi en situació que motiva la concessió de la subvenció, amb els requisits establerts en la normativa de subvencions.
 • Els sol·licitants de les modalitats de subvenció de participació ciutadana i associacionisme hauran de ser únicament persones jurídiques o agrupacions de persones jurídiques.

Condicions i requisits dels projectes:

 • Que les activitats es facin el terme municipal de Barcelona (o fora d'aquesta cas que es considerin d'interès per a la projecció exterior de la ciutat).
 • Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats que es facin siguin sense afany de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Les activitats programades s'hauran de dur a terme dins de l'any objecte de la convocatòria.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista en el seu redactat.

Àmbits temàtics dels projectes:

 • Cultura.
 • Esports.
 • Educació.
 • Salut.
 • Acció social.
 • Dones.
 • Adolescència i joventut.
 • Drets civils.
 • Participació ciutadana i associacionisme.
 • Medi ambient.
 • Immigració.
 • Civisme i convivència.

Quantia: fins el 50% del pressupost total.

Data de publicació al BOPB: 28 de gener de 2011

Termini per a la presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2011.

Més informació: