El Col·laboratori IC, un grup de treball obert i distribuït format per diversos agents representatius de l’ecosistema d’Innovació Ciutadana de diferents punts del territori espanyol, ha presentat un manifest que recull una dotzena de mesures per promoure la Innovació Ciutadana.

 Manifest per a una Innovació Ciutadana
Manifest per a una Innovació Ciutadana. Author: Col·laboratori IC. License: All rights reserved.

Al 2020, més de 150 persones van buscar respostes de manera col·lectiva i van definir un full de ruta en matèria d'innovació ciutadana. Com a resultat d'aquell treball, els dies 5 i 6 de maig es va presentar el Col·laboratori IC per aconseguir que la Innovació Ciutadana estigui present en la vida quotidiana i sigui tinguda en compte com a factor clau de transformació social per a generar un ecosistema sostenible, alinear esforços i compartir infraestructures, recursos i projectes.

El manifest per promoure la Innovació Ciutadana proposa una sèrie de mesures d'actuació prioritàries i fa una crida a la participació per a aconseguir-lo a través de signatures, per ajudar a moure'l i participar en diferents trobades i grups de treball.

Aquestes línies d'actuació són:

1. Contribuir a una major articulació i sosteniment de l'ecosistema d'Innovació Ciutadana. Promoure les relacions entre les diferents tipologies d'agents a diferents escales territorials i competencials. Establir una governança col·laborativa i distribuïda de l'ecosistema, que possibiliti diferents formes de participació i nivells d'implicació.

2. Visibilitzar, connectar i mobilitzar a la multiplicitat d'agents de l'ecosistema, atenent la diversitat i complementarietat d'àmbits d'actuació i perfils (ciutadania organitzada i no organitzada / administració pública / centres d'educació i recerca / empreses i professionals). Conrear diàlegs, relacions significatives, aliances transversals i processos de col·laboració, en claus de confiança, reconeixement i reciprocitat.

3. Acostar la Innovació Ciutadana a la societat en general, buscant grups d'interès i públics específics. Destacar la capacitat socialment transformadora i cohesionadora de la IC, implicant en la seva visibilització a mitjans de comunicació, institucions, agents socials, empreses, etc. Donar a conèixer exemples pràctics que resultin il·lustratius i motivadors i que ajudin a reconèixer-se dins d'aquest marc a agents que habitualment no s'identifiquen com a part d'aquest.

4. Incorporar la Innovació Ciutadana a les polítiques públiques de manera transversal, amb estratègies, plans i mesures concretes. Combinar-la amb altres formes d'innovació com la Social, l'Oberta, la Pública, la Cultural o la Digital. I aconseguir que es reconegui la seva especificitat dins dels Sistemes de Ciència, Tecnologia i Innovació com un concepte molt més ampli que la Ciència Ciutadana.

5. Potenciar la proliferació de laboratoris de tipologia diversa, com a infraestructures híbrides clau per al desenvolupament de la Innovació Ciutadana i l'articulació del seu ecosistema. Enfortir la seva funció com a espais clau per a la recerca i la innovació, per a aprendre a participar, a experimentar i a coproduir. Visibilitzar el seu valor com a llocs de referència, trobada i relació, com a catalitzadors de processos i mediacions, facilitadors de metodologies o amplificadors i diseminadores dels resultats. 

6. Promoure una xarxa distribuïda i federada de laboratoris i altres agents intermedis, que serveixin com a nodes connectors de l'ecosistema, desenvolupin accions conjuntes i entreteixeixin relacions tant en el local (en barris, pobles i ciutats), com a nivell regional, estatal i internacional. Combinar laboratoris i agents més especialitzats i referencials, amb uns altres més de proximitat lligats a realitats, temàtiques i/o comunitats concretes en: biblioteques, centres culturals i comunitaris, escoles i universitats, ambulatoris, telecentres, oficines d'ocupació, poliesportius, etc. 

7. Impulsar la coproducció i la utilització compartida d'infraestructures, eines, metodologies i recursos comuns, sobre la base de les lògiques del coneixement i les tecnologies lliures i obertes. Dur a terme programes de formació i acompanyament que afavoreixin el desenvolupament sobirà de les persones i les comunitats i facilitin la col·laboració en xarxa.

8. Donar suport al desenvolupament de projectes concrets de manera col·laborativa, coproduïts entre agents diversos i adaptats als diferents contextos. Treballar entorn de reptes comuns, responent a projectes vitals i necessitats específiques, connectant problemàtiques i/o agendes locals amb marcs institucionals macro, com pot ser l'Agenda 2030 i les seves ODS. 

9. Introduir la Innovació Ciutadana en el sistema educatiu amb un itinerari evolutiu des de primària a la universitat i al llarg de la vida, per al desenvolupament de competències transversals i la formació d'agents de canvi. Desenvolupar programes i/o assignatures que combinin aprenentatge i pràctica, en les quals dur a terme recerques i projectes connectats amb reptes i comunitats concretes.

10. Desenvolupar un marc professional qualificat entorn de la Innovació Ciutadana, sobre la base d'un conjunt de competències facilitadores de relacions, processos i projectes. Identificar perfils professionals i desenvolupar programes i continguts formatius que permetin adquirir les habilitats tècniques, metodològiques i personals necessàries. 

11. Comprometre's en la renovació, transformació i enfortiment del sistema públic. Avançar cap a institucions més obertes, empàtiques, facilitadores i en xarxa. Donar suport a l'experimentació de noves formes de governança, de participació i de col·laboració públic-social. I fer-ho incorporant al personal públic com a agents clau de l'ecosistema d'innovació.

12. Definir un sistema d'avaluació de referència des d'uns principis i indicadors concordes a la Innovació Ciutadana. Un sistema que permeti tant mesurar l'impacte i rendir comptes, com facilitar l'anàlisi comparativa, així com contribuir a la millora contínua del propi ecosistema, els seus agents i les innovacions proposades. I que aquest sistema metodològic pugui incorporar-se o complementi l'avaluació en altres àmbits.