Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Lleida.

Els empresaris/àries i professionals de Lleida disposen d’un nou tràmit a la Carpeta Empresa per notificar a l’Ajuntament l’ocupació temporal de la via pública per mudances, talls de carrer i càrrega i descàrrega. Aquest procediment es gestionarà íntegrament per via electrònica, des de la sol·licitud, el registre d’entrada, l’informe expedit pel tècnic, el registre de sortida fins a la notificació electrònica.

El servei representa un gran estalvi de temps i recursos per a les empreses i per a la gestió interna de l'Ajuntament, ja que el tràmit es pot resoldre en minuts quan abans es trigaven dies. L’Ajuntament formarà els tècnics de les empreses que utilitzen habitualment aquest tràmit.

La Carpeta Empresa, posada en marxa per l’Institut Municipal d’Informàtica, forma part de l’estratègia de l’Ajuntament de Lleida d’avançar en l’e-Govern, en el compliment de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans/es als serveis públics. Més de 760 tràmits amb l’Ajuntament es realitzen on-line.

Com funciona?

El procediment es basa en l’ús de la signatura electrònica i el document electrònic. El procés és íntegrament electrònic, la sol·licitud es presenta a través de la carpeta d’empresa, omplint el formulari i signant digitalment.

La gestió interna de la petició es tramita també amb document electrònic i amb la signatura digital dels tècnics municipals. Finalment, la notificació es tramet també de forma electrònica, arribant a l’usuari/ària a través de l’accés a la Carpeta d’Empresa.

Les empreses són les principals usuàries d’aquest procediment, i s'ha contactat amb les més habituals per tal d'informar-les del nou sistema i fer les formacions pertinents al seu personal sobre l'ús del certificat digital i com realitzar la gestió de forma electrònica. El nou procediment electrònic pot implicar una reducció del 90% del temps de tramitació.

Durant l’anàlisi s’ha realitzat la pertinent reenginyeria i simplificació administrativa, de forma que inicialment existien 10 procediments diferenciats que s’han pogut simplificar quedant reduïts a un sol tràmit.

Les sol·licituds d’ocupació de via pública representen l'1,77% de les sol·licituds que entren a l’Ajuntament. L’any 2009 es van rebre més de 1000 sol•licituds d’aquest tipus d’ocupació.

És el tercer més demandat (per sota de les sol·licituds relacionades amb padró d’habitants i amb multes de circulació) .