Foment del voluntariat
Foment del voluntariat.

Organisme: Obra Social Fundació "la Caixa"

Objectiu: Aquesta convocatòria té com a finalitat proporcionar suport a les entitats en la gestió del seu personal voluntari i en la promoció del voluntariat.

Beneficiaris: Les entitats sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

  • Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre i haver estat inscrites en el registre corresponent.
  • Estar domiciliades al territori espanyol i presentar un projecte que es desenvolupi en aquest territori.
  • Tenir una antiguitat mínima de dos anys des de la inscripció en el registre corresponent.
  • Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte.
  • No tenir vigent, en el moment de la presentació de la sol·licitud, cap conveni de col·laboració amb la Fundació ”la Caixa” en una de les convocatòries següents: Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat, Lluita contra la pobresa i l’exclusió social, Interculturalitat i cohesió social, Foment del voluntariat i Projectes d’acció social.
  • No presentar més d’un projecte a la convocatòria.
  • En el cas de les Administracions o organismes autònoms, no presentar-s’hi en solitari o com a entitat principal.

Aportació: La quantitat sol·licitada a la Fundació ”la Caixa” no podrà superar el 75% del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 40.000 € en concepte de sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 d'abril de 2011.

Més informació: