El SAU o Servei d’Atenció a l’Usuari és un servei de suport informàtic que ajuda i intervé per solucionar dificultats tècniques en aquells que disposen d’una cessió de maquinari de la Secretaria de Polítiques Digitals.

A través de l’adreça correu electrònic sau.tic@pautic.gencat.cat o el telèfon 900 82 82 82, seguit del codi 112, per a incidències de la Xarxa Punt TIC.

El SAU és el servei de suport informàtic i assistència tècnica per a aquells Punt TIC que disposen de maquinari cedit per la Secretaria de Polítiques Digitals.

L’Oficina Tècnica i de Dinamització (OTD) de la Xarxa Punt TIC s’encarrega del servei d’atenció i assessorament a persones dinamitzadores i gestores de tots els Punt TIC, tinguin o no equipament informàtic de la Secretaria de Polítiques Digitals. Es pot contactar amb l’OTD a través del telèfon 902 365 209 i del correu electrònic oficina.tecnica@punttic.cat.

No. El SAU només s’encarrega d’aquelles incidències o consultes relacionades amb el maquinari cedit per la Secretaria de Polítiques Digitals.

Aquells Punt TIC que no disposin de maquinari cedit per la Secretaria no poden fer ús del suport del SAU. El manteniment tècnic de l’equipament i el maquinari d’aquests espais és responsabilitat de la seva entitat gestora.

Sí. En aquest cas, us heu d’adreçar a l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC. Les persones que formen part de l’OTD estan a disposició de les dinamitzadores i les entitats gestores dels Punt TIC en cas de necessitar assessorament pedagògic o sobre programari.

Les entitats gestores dels Punt TIC posen a disposició de la ciutadania i dels agents del territori el seu equipament tecnològic. Tanmateix, ocasionalment, els Punt TIC poden sol·licitar una cessió de maquinari per donar resposta a les necessitats específiques del seu projecte i dels col·lectius que atén. La cessió de maquinari està condicionada a la disponibilitat d’equipament i a la presentació d’un projecte d’intervenció a desenvolupar des del Punt TIC.

Cal que l’entitat gestora del Punt TIC presenti la sol·licitud a través del mateix tràmit d’adhesió a la Xarxa, informant de la necessitat de maquinari i adjuntant una memòria explicativa del projecte que es vol dur a terme. La Secretaria de Polítiques Digitals es posarà en contacte amb el Punt TIC per fer una valoració de la sol·licitud.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC, a través del telèfon 902 365 209 i del correu electrònic oficina.tecnica@punttic.cat.

El maquinari en cessió són ordinadors tipus All-In-One, model Lenovo ThinkCentre M810z amb font d'alimentació, model HP Aruba AP-207 802.11ac; amb un commutador de 24 ports, model HPE 1920S 24G 2SFP.

L’equip informàtic que la Generalitat posa a disposició de les entitats gestores per formar part de la Xarxa Punt TIC està configurat amb programari lliure com una clara aposta pel coneixement compartit i la democratització de la tecnologia. Els equips cedits venen amb una maqueta basada en el sistema operatiu Ubuntu 20.04.

La instal·lació de qualsevol altre sistema operatiu que no sigui el proporcionat oficialment per la Generalitat de Catalunya està prohibida. Qualsevol altre sistema operatiu que no sigui l’oficial de la maqueta i estigui instal·lat en els ordinadors de la Xarxa Punt TIC serà esborrat durant el procés de la remaquetació dut a terme pel SAU.

Per a més informació i formació sobre la maqueta instal·lada en els ordinadors Punt TIC, contacteu amb l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC, a través del telèfon 902 365 209 i del correu electrònic oficina.tecnica@punttic.cat.

Tal com estableix la declaració d’acceptació de nou maquinari, les condicions de la cessió a les entitats adherides a la Xarxa Punt TIC són les següents:

 • Les entitats beneficiàries han de comunicar a l'Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC l'eventual canvi de la persona de referència pel que fa a la gestió del maquinari cedit.

 • Les entitats que, en el moment d’instal·lar el nou maquinari, tinguin maquinari antic en desús, es comprometen a valorar els equips per tal d'avaluar una possible reutilització en altres serveis o usos. Si no es poden reutilitzar, la retirada, el desballestament i el dipòsit es farà en un punt verd per tal de reduir la petjada ecològica.

 • Cal tenir a punt la instal·lació de xarxa adequada abans de rebre el maquinari, de manera que els equips tinguin accés a Internet via cable i no per xarxa Wi-Fi.

 • Els nous equips s'han de situar en un únic espai que l'entitat beneficiària haurà de tenir a punt abans de la instal·lació. Un cop instal·lats, no es podran separar en diferents espais.

 • Per garantir el correcte funcionament del maquinari i el servei de manteniment i assistència tècnica, cal que qualsevol trasllat del material o reubicació del Punt TIC es comuniqui a la Secretaria de Polítiques Digitals.

 • Cal identificar correctament el Punt TIC, d'acord amb la imatge corporativa de la Xarxa Punt TIC.

La cessió d’ús d’aquest maquinari també està supeditada a les obligacions de servei a la ciutadania, comunicació i seguiment del projecte de Punt TIC a la Secretaria de Polítiques Digitals i participació activa a la Xarxa Punt TIC.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions serà motiu de revocació de la cessió del maquinari.

La Secretaria de Polítiques Digitals, en coordinació amb el SAU i l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC, ofereix:

 • Instal·lació i configuració del maquinari.
 • Servei de manteniment i assistència tècnica.
 • Remaquetació dels ordinadors cada 18 mesos.
 • Formació sobre el nou maquinari i sobre els beneficis i les obligacions que comporta pertànyer a la Xarxa Punt TIC.
 • Registre de l'equipament dels Punt TIC renovats

Si el Punt TIC disposa d’ordinadors cedits per la Secretaria de Polítiques Digitals, qualsevol trasllat i nova instal·lació d’aquest maquinari ha de dur-la a terme el SAU. Per tant, és necessari sol·licitar-ne el trasllat al SAU, que contactarà amb el Punt TIC per acordar una data per a la seva realització. També, cal notificar-lo a l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC, que en farà seguiment i actualitzarà les dades que corresponguin.

La nova ubicació del maquinari ha de complir els requisits tècnics necessaris per fer-hi la instal·lació.

Si el SAU ha d’instal·lar maquinari cedit per la Secretaria de Polítiques Digitals, sigui en el moment d’aprovar-ne la cessió o amb motiu d’un trasllat, l’espai on es realitzi ha de gaudir d’uns requisits mínims:

 • Els nous equips s'han de situar en un espai únic. Un cop instal·lats, no es podran separar en diferents sales.
 • La sala ha de disposar d’una instal·lació de xarxa per cable per cada un dels ordinadors. És a dir, els equips han d’estar connectats a Internet a través del cable i no per connexió Wi-Fi.
 • La xarxa de cable per connectar els ordinadors a Internet ha d’estar correctament instal·lada abans de la data concertada amb el SAU per a la instal·lació.
 • Cada equip requereix un punt d’alimentació, és a dir, un endoll per connectar l’ordinador al corrent elèctric.

També és recomanable disposar d’un armari per concentrar tot el cablejat que permet connectar els equips a Internet. D’aquesta manera s’evita tenir els cables per sobre de les taules i molestar les persones usuàries durant la realització de les activitats pròpies del Punt TIC.

Si no disposes de les claus per accedir als perfils d’usuari de «curs» o «dinamització», posa’t en contacte amb l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC a través del telèfon 902 36 52 09 o de l’adreça de correu oficina.tecnica@punttic.cat.