Coeducació
Coeducació.

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Objecte: donar suport econòmic i institucional que faciliti la realització dels projectes guanyadors:

Tipus de projectes que es poden presentar:

  • Promoció d'investigacions en matèria de coeducació i perceptives de gènere.
  • Promoció d'accions pedagògiques de coeducació en diferents àmbits de l'acció coeducació.
  • Promoció d'accions pedagògiques que fomentin una orientació escolar i professional que corregeixi les tendències estereotipades.
  • Creació de materials didàctics no sexistes en diversos àmbits de l'educació.
  • Formació de mestres, pares i mares d'alumnes en matèria de coeducació.
  • Impuls d'accions divulgatives sobre la coeducació dirigides a la població general.

Participants: poden presentar-se persones, grups associacions sense ànim de lucre.

  • En el cas d'associacions o entitats, han de tenir seu a Barcelona.
  • En cas de persones, la persona que representi el grup haurà d'estar empadronada a Barcelona.

Premis:

  • Premi del jurat: 18.030 €.
  • Premi del públic: 3.005 €.

Data de publicació al BOPB: 25 de gener de 2011.

Termini de presentació de candidatures: 11 de febrer de 2011.

Més informació: