VI Concurs Actua
VI Concurs Actua.

Organisme: Fundació Claror

Objectiu: Oferir ajut econòmic a entitats que desenvolupin projectesd'àmbit autonòmic. Serà requisit indispensable que els projectes tinguin per objectiu la millora de les condicions de vida de la infància en risc, i serà determinant que ho facin mitjançant activitats de caire esportiu.

Requisits de les entitats sol·licitants:

  1. Que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
  2. Que no tinguin ànim de lucre.
  3. Que tinguin seu social o delegació a l'àmbit territorial de Catalunya.
  4. Que els seus estatuts o reglaments tinguin objectius i finalitats similars o en consonància amb l'ideari de la Fundació Claror.
  5. Que tinguin com a una de les finalitats institucionals, expressament recollida en els seus estatuts, el treball en l'ajut al desenvolupament de la millora de la vida d'infants en situació de risc social.
  6. Que tinguin experiència mínima d'un any en la tipologia de projecte (de l'àmbit social) per al qual demanen la subvenció.
  7. Que disposin de l'estructura suficient (recursos materials, humans i capacitat logística) per garantir la consecució dels objectius del projecte.
  8. Que estiguin al corrent dels pagaments a Hisenda i Seguretat Social.

Finançament: La contribució de la Fundació Claror a un o més projectes serà per 1 any i no superarà els 10.000 euros ni el 60% del total del pressupost del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15 de maig de 2011.

Més informació: