Subvencions per incorporar el català en productes i serveis tecnològics
Subvencions per incorporar el català en productes i serveis tecnològics. Autor: JESHOOTS.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

Per poder optar a les subvencions, s'han d'editar els productes o serveis tecnològics subvencionats abans del 30 de juny del 2018, tenint present que les despeses del projecte s'han de fer durant l'any de concessió (2017). L'import màxim subvencionat no pot superar el 70% dels costos del projecte objecte de la sol·licitud.

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció necessàries per a incorporar la llengua catalana o la llengua de signes catalana en el producte o servei tecnològic, així com les despeses de localització. S'entén per despeses de localització aquelles despeses necessàries per adaptar el producte o el servei tecnològic al mercat català. Queden excloses d'aquesta línia de subvencions les iniciatives que tinguin com a objecte l'elaboració o la traducció de pàgines web.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 22 de maig, a través d'aquest enllaç.

Més informació