.

Organisme: Generalitat de Catalunya.

Bases generals:

 • Objectiu: regular la concessió de subvencions a ajuntaments de menys de 20.000 habitants en l'àmbit competencial de l DASC.
 • Beneficiaris: ajuntaments de menys de 20.000 habitants en temes previstos per les bases específiques de cada programa.

Bases específiques:

 • Programes de subvencions en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència.
  • Objectiu;Prestació de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència.
   • Actuacions subvencionables.
   • Programa de serveis socials de centres oberts.
   • Altres programes diürns.
  • Ajuntaments beneficiaris.
   • Menys de 20.000 habitants.
   • Seguir les pautes del Pla d'actuació social en vigor.
   • Les activitats subvencionables han d'ésser realitzades en l'any en vigor.
   • Els serveis de centres oberts han de complir els requisits de l'art. 39 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, i el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.
 • Programes de subvencions per a actuacions en matèria de polítiques familiars.
  • Objectiu: Coordinació, col·laboració i cooperació amb ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la realització de programes de conciliació de temps personal i familiar.
  • Actuacions subvencionables.
   • Projectes Minuts Menuts.
   • No poden ser subvencionables altres projectes que ja rebin subvencions de la Generalitat.
  • Ajuntament beneficiaris: de menys de 20.000 habitants
 • Programes de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades.
  • Objectiu: fomentar el desenvolupament de programes locals d'acollida, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de l'acomodació, seguint els objectius del Pacte Nacional per a la Immigració i en els termes del Pla de ciutadania i immigració 2009 – 2012 .
  • Ajuntament beneficiaris:
   • Entre 5.000 i 20.000 habitants amb un percentatge de població estrangera empadronada superior a la mitjana oficial de Catalunya, o bé un mínim de 1.000 persones estrangeres empadronades.
   • Amb menys de 5.000 habitants amb un percentatge de població estrangera empadronada superior a la mitjana oficial de Catalunya, i més de 1.000 persones estrangeres empadronades.
  • Programes i accions:
   • Servei de primera acollida a l'àmbit local a Catalunya.
   • Contractació de professionals de gestió de la diversitat.
   • Promoció de l'acomodació de la diversitat.
   • Altres projectes.
 • Programa de subvencions per a la construcció, habilitació, reforma, ampliació, condicionament o millora d'allotjaments per a persones treballadores temporeres.
  • Objecte: suport en el finançament del de d'espesa d'habilitar allotjaments per a treballadors que prestin serveis de temporada en explotacions agropecuàries catalanes.
  • Ajuntament beneficiaris:
   • Menys de 20.000 habitants.
   • Que promoguin la construcció, habilitació, reforma, ampliació, condicionament o millora d'allotjaments per a persones treballadores temporeres.
   • Que les obres finalitzin abans del 30 d'abril de 2011 (amb possibilitat de pròrroga).

Data de publicació al DOGC: 12 d'abril de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes.

Més informació: