Logotip de l'Ajuntament de Barcelona
Logotip de l'Ajuntament de Barcelona.

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Objecte: Atorgar subvencions a aquelles persones jurídiques i persones físiques que duguin a terme activitats al terme municipal de Barcelona o fora d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, i que complementin i/o supleixin la competència municipal.

Finalitat: Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió social de la ciutat.
 • Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
 • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Fomentar valors del civisme i la convivència.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.

Sol·licitants:

 • Persones físiques o jurídiques destinatàries dels fons públics que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament.
 • Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, pugui portar a terme projectes o activitats o es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció, amb els requisits establerts en la normativa de subvencions.
 • Els sol·licitants de les modalitats de subvenció de participació ciutadana i associacionisme hauran de ser únicament.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 de març de 2012.

Més informació: