Imatge per difondre es les bases per a projectes d'especialització i competitivitat territorial PECT
Imatge per difondre es les bases per a projectes d'especialització i competitivitat territorial PECT. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

L’objectiu dels PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial) és generar una sèrie de noves capacitats i recursos a partir dels que ja existeixen al territori a través d’entitats públiques i privades sense ànim de lucre. S’articulen al voltant d’una proposta per millorar la competitivitat d’un territori, tenen un fort component innovador i sorgeixen com a resposta a les necessitats existents. La competitivitat s’ha d’assolir d’acord amb la proposta del programa i a través d’eines d’especialització i innovació, en sectors d’activitat emergents o en d’altres emergents amb força real i creixent als territoris.

 

Qui pot formar part d’un PECT?

Entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori, constituïdes en una agrupació mitjançant un conveni de participació que fixa els compromisos pressupostaris, tècnics i operatius adients per a l’execució del PECT. Les entitats amb ànim de lucre poden participar en les operacions del PECT sense executar despesa subvencionable. 

Quins han de ser els membres d'un PECT?

Els PECT han de tenir com a mínim 4 membres, que són agents del territori amb diferents funcions:

  • Beneficiàris: Entitats que executen despesa subvencionable. Poden participar com a màxim en 5 PECT. Poden ser reprensentants de  la coordinació (Ajuntament, Consell Comarcal o Diputació) o sócis/es (entitats públiques o privades sense afany de lucre). Els Aj. o CC només poden coordinar un PECT.
  • No beneficiaris: Participen en les operacions del PECT sense executar despesa subvencionable. Poden ser sócis/es (entitats públiques o privades sense afany de lucre).

Quins són els àmbits materials d'actuació?

Els PECT responen a les prioritats i als objectius del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, que té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva transposició a Catalunya, i de la RIS3CAT, la transposició d’aquesta estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3) a la realitat de Catalunya. 

S’han de centrar, com a màxim, en 3 eixos prioritaris d’actuació de la RIS3CAT. Aquests són:

  1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  2. Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes tecnologies.
  3. Millorar la competitivitat de les pimes.
  4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  5. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

Els PECT han d’incorporar elements tecnològics i innovadors en les seves actuacions i han d’utilitzar un enfocament innovador en la reorganització dels recursos i les activitats en el territori en el qual es desenvolupen. Una de les tecnologies amb més capacitat d’impacte transversal són les TIC, per tant, qualsevol proposta ha de tenir en compte l’impacte d’aquestes tecnologies en la seva proposta de desenvolupament. Cada projecte del PECT (n’hi poden haver més d’un) ha de tenir, com a mínim, una operació amb un alt component innovador.

La convocatòria romandrà oberta fins a mitjans de novembre de 2019. La resolució de les sol·licituds presentades es preveu a final del primer trimestre del 2020. 

L’import màxim dels ajuts serà del 50% de la despesa subvencionable, percentatge que s’aplica a cada projecte, operació, actuació, contracte i factura.

Per a més informació, es poden consultar les bases a través del portal web del DOGC.