Logotip Unnim
Logotip Unnim.

Ajuts Unnim 2011 on Dipity.

Organisme: Obra Social Unnim.

Tipologia de projectes:

 • Culturals:
  • Creació cultural (música, teatre, cinema, dansa...).
  • Difusió d'accions culturals a partir de l'organització d'exposicions, exhibicions, representacions, etc...
  • Manteniment i promoció cultural popular.
  • Recerca i recuperació del patrimoni cultural (material o immaterial).
 • Socials:
  • Autonomia personal:
   • Promoció de la salut física i mental.
   • Promoció de l'autonomia de les persones grans i l'autonomia de persones amb discapacitats.
   • Atenció a víctimes de la violència domèstica.
  • Cooperació internacional:
   • Millora d'infraestructures i equipaments, i promoció desenvolupament comunitari.
   • Acollida d'infants de països subdesenvolupats, o en vies de desenvolupament.
   • Defensa dels Drets Humans.
  • Inclusió sociolaboral:
   • Ocupació i incorporació al mercat laboral per a col·lectius amb risc d'exclusió social.
   • Projectes de cases d'acollida i habitatges socials tutelats.
 • Ambientals:
  • Consum sostenible de recursos naturals.
  • Eficiència en el consum d'energia.
  • Reducció de la generació de residus.
  • Minimització dels impactes del canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.

Requisits de les entitats participants:

 • Ser una entitat sense ànim de lucre.
  • Només en el cas de la convocatòria ambiental, també hi poden participar: administració local d'un municipi de menys de 20.000 habitants, o una petita empresa de fins a 50 treballadors i amb un volum d'actiu inferior a 10.000.000 €.
 • Estar legalment constituïda i inscrita al corresponent registre.
 • Estar ubicada a Catalunya o a qualsevol localitat de l'Estat espanyol on hi hagi activitat d'Unnim.
 • Preveure que es comptarà amb suficients recursos econòmics addicionals als d'Unnim per a desenvolupar el projecte presentat.
 • Les entitats poden participar-hi individualment, o agrupades en un projecte comú.
 • Cada entitat a grup només pot presentar un projecte.

Requisits dels projectes:

 • Poden ser tant de nova creació, com d'ampliació o consolidació d'un programa existent.
 • Ajustar-se a les línies de treball que defineix la convocatòria.
 • Desenvolupar-se a Catalunya, o a qualsevol població de l'Estat espanyol.
 • Excepte en el cas de al cooperació internacional.
 • Respectar el termini d'execució: 1 setembre 20011 – 31 desembre 2012.
 • L'entitat no pot rebre altres ajuts d'altres entitats financera pel mateix projecte.
 • Les sol·licituds s'han de trametre de manera telemàtica.

Quantia: fins a 25.000 €

Termini per a presentar les sol·licituds: 31 de març de 2011.

Més informació: