Logo centre col·laborador ACTIC
Logo centre col·laborador ACTIC. Autor: ACTIC. Llicència: Tots els drets reservats.

Els centres col·laboradors de l'ACTIC proporcionen els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que les proves d’avaluació es facin en les condicions necessàries.

Mitjançant aquesta prova es pot acreditar davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències digitals en les tecnologies de la informació i la comunicacióSi ets un centre dependent de la Generalitat o d’universitats públiques, no cal que presentis cap sol·licitud, perquè es reconeixen com a centres col·laboradors.

Els passos i requisits a seguir per ser centre col·laborador de l'ACTIC són els següents:

1. Tingues preparada la memòria

El primer de tot és tenir preparada la memòria en format digital (màxim 2MB) que ens demanarà carregar quan anem omplint el formulari. Podeu consultar la guia orientativa per a realitzar-la, aquí

La memòria ha de tenir informació detallada que considereu pertinent en relació amb el formulari que té a veure amb zona d'ubicació i mitjans d'accés al centre, instal·lacions, experiència prèvia, descripció dels recursos humans i materials destinats a l'ACTIC, concreció de la disponibilitat per fer proves adaptades...). També podeu adjuntar qualsevol altre document que considereu adient (en aquest cas, tots els documents s'han d'incloure en un únic arxiu comprimit .zip). 

2. Omple el formulari de registre

A continuació, cal que omplim el formulari d'inscripció que conté vàries dades:

- Dades bàsiques del centre: Nom, persona física/jurídica titular, anys d'experiència en l'àmbit TIC, etc
- Dades del representant legal de l'entitat 
- Dades personals de la persona coordinadora
- Domicili del centre
- Especificacions d'infraestructura (espai per a la recepció d'usuaris i persones aspirants, Punt de connexió, àrea d'avaluació, Equipament tecnològic) - Especificacions operatives (oferta horària, calendari, etc)

3. Entrega la documentació

Un cop enviat el formulari, en un termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la data en què es faci la sol·licitud telemàtica, hauràs de presentar davant de l'Oficina Gestora de l'ACTIC (carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 l'Hospitalet de Llobregat), per qualsevol dels mitjans previstos pel procediment administratiu comú, fotocòpia compulsada de la documentació següent:

- Documentació acreditativa de la propietat o del títol que habiliti per a la possessió de l'immoble o immobles on s'ubiqui el centre.
* Si és en règim de lloguer: el contracte de lloguer i l’últim rebut de pagament
* Si és en règim de cessió d'ús: document acreditatiu d'aquest fet si és en règim de propietat no cal aportar documentació
* Si és en règim de propietat: no cal aportar documentació

- Altra documentació: En cas que la sol·licitut s'hgi fet a nom d'una persona jurídica de naturalesa privada, hauràs d'aportar:
* Document acreditatiu de la constitució o de la inscripció registral de l'entitat 
* Els estatuts de la societat
* El CIF de la societat, DNI, NIF o passaport de la persona que actua com a representant d'aquesta

I un cop rebuda la documentació...què?

Un cop rebuda la documentació, el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital farà les consultes telemàtiques necessàries per verificar-la atenent a la normativa vigent de l’ACTIC.

Si la informació proporcionada i/o el resultat de les consultes telemàtiques és insuficient, formularà un requeriment perquè el titular del centre aporti la documentació necessària en el termini de 10 dies hàbils.

El termini per resoldre és de sis mesos a comptar des de la data de recepció que figura a la pàgina de la zona privada on queda constància de la presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no s'ha rebut una resolució expressa, es pot considerar desestimada la sol·licitud. 

Zona privada

Per a qualsevol consulta sobre l'estat de la sol·licitud, cal accedir a la zona privada del portal, des d'on es pot consultar en qualsevol moment l’estat de l'expedient i/o rebre i enviar comunicacions.