Text Introducció:

Generalment es defineix el teletreball com un nou sistema d'organització del treball en què el treballador desenvolupa una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics.banyoles1

Text:

El boom del teletreball ha donat lloc a multitud de cursos de formació, conferències, projectes, creació de telecentres, etc.

I, tot i que encara hi ha molt camí a recórrer, ja han començat a aparèixer noves professions gràcies a les possibilitats de la xarxa. I no són només els llicenciats en informàtica o telecomunicacions els qui poden teletreballar, sinó que existeix també un ampli ventall de possibilitats per a professionals d'àmbits molt diversos: des de documentalistes fins a advocats, passant per periodistes, arquitectes o lingüistes ja poden exercir en aquests moments les seves professions telemàticament.

Avantatges per a l'empresa

* Reducció de despeses d'espai, desplaçaments, equipaments i infrastructures
* Augment de productivitat i de qualitat del treball
* Major capacitat de retenció del treballador i possibilitat de captar personal encara que resideixi lluny de l'empresa
* Estructura empresarial molt més flexible
* Potenciació de l'ús i coneixement de les TICbanyoles2

Avantatges per al treballador

* Estalvi de diners i temps en reduir els desplaçaments diaris
* Disminució de l'estrès
* Flexibilitat d'horari
* Possibilitat de treballar per a empreses llunyanes al lloc de residència
* Augment de les possibilitats de treball per a minusvàlids
* Augment de les possibilitats de treball en situacions especials: maternitat recent, desplaçaments, etc.

Avantatges per a la societat

* Disminució de la contaminació atmosfèrica per minva de la circulació
* Reequilibri territorial i reducció del despoblament rural