Logotip del Ministeri de Sanitat i Política Social
Logotip del Ministeri de Sanitat i Política Social.

Organisme: Ministeri de Sanitat i Política Social

Objectius: concedir subvencions per als següents programes prioritaris:

 1. Programes per a la infància i família.
 2. Programes per a joves.
 3. Programes per a dones.
 4. Programes per a persones majors.
 5. Programes per a persones amb discapacitats.
 6. Programes per a persones amb problemes de drogodependències.
 7. Programes per al poble gitano.
 8. Programes per  a persones migrats, sol·licitants d'asil i altres persones amb protecció internacional.
 9. Programes per a persones afectades pel VIH/SIDA.
 10. Programes per  a la inclusió social.
 11. Programes de promoció del voluntariat.

Beneficiaris: Creu Roja Espanyola i entitats socials o ONG que compleixin els següents requisits:

 • Estar legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre.
 • No tenir finalitat de lucre.
 • Tenir com a finalitats institucionals la realització d'alguna de les activitats a les que va dirigida la convocatòria.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i haver justificat satisfactòriament anteriors subvencions rebudes.
 • Disposar d'estructures suficients per a garantir el compliment dels seus objectius.
  • Hi ha altres entitats beneficiaries amb condicions més específiques que es poden presentar a la convocatòria (consultar bases.)

Activitats subvencionables:

 • Programes integrats per projectes l'execució material dels quals es localitzi a diverses Comunitats Autònomes.
 • Programes experimentals, pilot o innovadors.
 • Programes que tenint la mateixa finalitat i recaient sobre els mateixos col·lectius, però l'execució del qual es realitzi a diferents Comunitats Autònomes a través d'una agrupació d'ONG.
 • Programes que siguin expressament declarats d'interès general a la Comunitat Autònoma on es duguin a terme.
 • Programes, els efectes directes o indirectes dels quals s'estenguin al territori de diverses comunitats autònomes.

Data de publicació al BOE: 12 de juny de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 40 dies naturals.

Més informació: