Subvencions per a ens locals que duguin a terme programes innovadors que facilitin la integració de persones immigrades, que previnguin situacions de risc i promoguin la convivència ciutadana. Data de publicació (BOE): 01/09/08. Termini: 20 dies naturals.

Subvencions a ens locals
Subvencions a ens locals .

  

Subvencions a ens locals per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració dels immigrants

Organisme: Ministeri de Treball i Immigració.

Objectius: Realització de programes innovadors que fomentin la integració dels immigrants, oferint noves actuacions i/o metodologies, incidint especialment en aquests 3 aspectes:

  • Programes de caràcter innovador que potenciïn la inclusió social, la convivència ciutadana i la participació de persones immigrades a l'entorn social, especialment dones i joves.
  • Programes d'intervenció social integral en barris o zones amb alta percentatge de població immigrant, orientats a la prevenció de situacions d'infravivenda, amuntegament o risc de segregació.
  • Programes dirigits a la prevenció de conductes discriminatòries, racistes o xenòfobes, i programes de sensibilització dirigits a la població en general.

Beneficiaris: Entitats locals (municipis, mancomunitats o comarques).

Requisits:

  • Caràcter innovador del programa.
  • Aportació de, com a mínim, el 20% de del cost total del programa.
  • Nombre d'empadronats de, com a mínim, 5.000 persones (dades INE 2007).
  • Percentatge d'immigrants extra comunitaris empadronats igual o superior al 6% (dades INE 2007).

Data de publicació al BOE: 1 de setembre de 2008.

Termini de presentació: 20 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOE.

Més informació: BOE