e-igualtat
e-igualtat.

En un estudi realitzat l'any 2009 la proporció d'homes que feien servir les TIC superava en un 15% a la de les dones. Ara aquesta xifra es situa en un 9%. En el context de la Unió Europea, la esquerda digital en Espanya es troba en 5 punts per sobre la mitjana europea.

L'Observatori e-igualtat defineix tres nivells d'esquerda digital: el primer nivell es refereix a les diferències en l'accés a les TIC, el segon nivell fa referència a la intensitat de l'ús i el tercer a les aplicacions utilitzades. La gran reducció es situa en el nivell d'accés, el primer nivell d'esquerda digital. Per tant, encara queda molta feina a fer.

Quant a la intensitat d'usos de les TIC, les dones es perfilen amb un índex inferior d'usuàries habituals i es connecten amb menys freqüència, un 10% menys. La diferència arriba fins a un 50% menys de connectivitat, quan es parla de l'accés a Internet des de dispositius mòbils. Les dones fan servir en menor grau aplicacions avançades i complexes.

Per a més informació, podeu consultar els estudis presentats:

 

Font: Es redueix la escletxa digital entre homes i dones de xarxanet.org