Imatge_logo
Logo_FLV.

Organisme: Fundació Lluís Vives.

Objecte: oferir opcions per enfortiment institucional i millora de les Organitzacions No Lucratives (ONL) a través de quatre convocatòries:

 • Diagnòstics organitzatius.
 • Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans estratègics.
 • Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans de comunicació.
 • Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans de gestió del voluntariat.

Criteris de selecció comuns:

 • Beneficiaris: fundacions, associacions, federacions, confederacions i unions d'aquestes, sense ànim de lucre, que, segons la seva Memòria d'Activitats, intervinguin en la inserció socio-laboral de col·lectius en situació o risc d'exclusió social. Aquest requisit no és aplicable per al projecte d'Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans de gestió del voluntariat.
 • Tenir 5 o més treballadors en plantilla.
 • Les organitzacions s'han de presentar de manera autònoma (no s'admetran sol·licituds de federacions o confederacions).
 • Tenir una antiguitat mínima de 3 anys.
 • Tenir uns ingressos anuals d'entre 30.000 € i 5.000.000 €.
 • Que siguin organitzacions amb experiència i voluntat decidida per part de l'Òrgan de Govern de desenvolupar canvis en la organització a través d'un procés participatiu.
 • En cas que la entitat sol·licitant hagi participat ja en un projecte d'assistència tècnica anterior, haurà d'haver complert satisfactòriament els objectius del mateix.

Descripció dels projectes d'assistència tècnica:

 • Diagnòstics organitzatius: informe diagnòstic individualitzat per a cada entitat, centrat en 5 àrees: legal, fiscal, financera, organitzativa i de comunicació.
  • Objectius: anàlisis exhaustiu, identificant deficiències i carències en les 5 àrees esmentades i proposant plans de millora.
  • Criteris de selecció particulars:
   • L'entitat no ha d'haver estat seleccionada anteriorment en aquest mateix tipus de projectes de la Fundació Lluís Vives en els 3 anys anteriors.
   • Criteri d'antiguitat de l'entitat.
   • Comptar amb recursos humans pel desenvolupament de les activitats programades. Es valorarà una mida mitjana de la plantilla i la estabilitat de la mateixa.
   • L'entitat ha de comptar amb recursos finances que assegurin el procés de canvi. Es valoraran pressupostos anuals de mida mitjana.
   • Trajectòria i implicació de sistemes de gestió, prioritzant les que els tinguin menys desenvolupats.
   • Priorització d'aquelles entitats, la seu social de la qual coincideixi amb el pressupost regionalitzat del POLcD 2007 – 2013 del FSE.
  • Temporalitat: duració màxima d'un any.
 • Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans estratègics: capacitar a les entitats en plans estratègics adients a les seves especificitats.
  • Objectius:
   • Definir Proces i elaborar la Identitat, Valors i Missió.
   • Realitzar un anàlisi Històric, Intern i Extern i elaborar un DAFO.
   • Elaborar la Visió, línies i objectius estratègics, resultats esperats i cronograma.
   • Elaborar un pla de comunicació i seguiment.
   • Avaluació del programa general.
  • Criteris de selecció particulars.
   • Criteri d'antiguitat de l'entitat.
   • Comptar amb recursos humans pel desenvolupament de les activitats programades. Es valorarà una mida mitjana de la plantilla i la estabilitat de la mateixa.
   • Es valorarà la base social de la organització (voluntaris i socis).
   • L'entitat ha de comptar amb recursos finances que assegurin el procés de canvi. Es valoraran pressupostos anuals de mida mitjana.
   • Preparació i predisposició de l'organització vers al procés de planificació participativa.
   • Trajectòria i implicació de sistemes de gestió, prioritzant les que els tinguin més desenvolupats.
   • Es valorarà la experiència prèvia de la organització en altres programes de la Fundació Lluís Vives.
   • Priorització d'aquelles entitats, la seu social de la qual coincideixi amb el pressupost regionalitzat del POLcD 2007 – 2013 del FSE.
  • Temporalitat: màxim de 13 mesos.
 • Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans de comunicació: elaboració, acompanyament i assessorament per a desenvolupar el pla de comunicació.
  • Objectius:
   • Formar a les entitats en l'àmbit de la comunicació.
   • Ampliar la visió i coneixements de les ONL al fil de les novetats en comunicació al Tercer Sector de l'Acció Social.
   • Facilitar eines pràctiques per a que puguin adaptar la gestió de la comunicació a la seva organització.
   • Assessorar de manera individual a les entitats participants en matèria de comunicació.
  • Criteris de selecció particulars.
   • Criteri d'antiguitat de l'entitat.
   • Comptar amb recursos humans pel desenvolupament de les activitats programades. Es valorarà una mida mitjana de la plantilla i la estabilitat de la mateixa.
   • L'entitat ha de comptar amb recursos finances que assegurin el procés de canvi. Es valoraran pressupostos anuals de mida mitjana.
   • Trajectòria i implicació de sistemes de gestió, prioritzant les que els tinguin més desenvolupats.
   • Priorització d'aquelles entitats, la seu social de la qual coincideixi amb el pressupost regionalitzat del POLcD 2007 – 2013 del FSE.
   • És imprescindible comptar amb una persona responsable de les activitats de comunicació.
   • Existència d'un departament, àrea o grup de millora de al comunicació.
  • Temporalitat: durada de 8 mesos, finalitzant al desembre de 2011(s'inclouen activitats de difusió, promoció i selecció d'entitats participants).
 • Assessorament i assistència per al desenvolupament de plans de gestió del voluntariat: realització d'un diagnòstic extern de com gestionen el cicle del voluntariat.
  • Objectius:
   • Anàlisis exhaustiu, identificant deficiències i carències del cicle del voluntariat, i desenvolupant plans de millora.
  • Criteris de selecció particulars.
   • Que comptin amb un mínim de 10 col·laboradors voluntaris. Aquesta col·laboració es considerarà estable si la organització pot acreditar la participació de com a mínim 10 persones voluntàries en les seves activitats al llarg de 10 anys.
  • Temporalitat: duració màxima d'1 any, finalitzant al desembre de 2011 s'inclouen activitats de difusió, promoció i selecció d'entitats participants).

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de gener de 2011.

Més informació: