L'Obra Social de Caixa Sabadell obre la convocatòria de diversos premis amb diverses prioritats específiques, però amb la mateixa estructura (requisits dels participants, dels projectes, terminis...). Termini: 17/04/09.

Premis Caixa Sabadell 2009
Premis Caixa Sabadell 2009.

Organisme: Obra Social de Caixa Sabadell.

Premis d'atenció social (enllaç a les bases):

Premis d'atenció cultural (enllaç a les bases):

Comú a tots els premis:

 • Entitats sol·licitants. Requisits:
  • Entitats privades sense ànim de lucre, constituïdes legalment com a fundacions, associacions, cooperatives, federacions o altres entitats socials enmarcades en l'àmbit de cada convocatòria.
  • Experiència mínima demostrable de 3 anys (relacionada amb la convocatòria en concret).
  • Treball habitual en xarxa amb els agents de l'entorn més proper per a assolir els seu objectius.
  • Varies entitats poden presentar un projecte en comú, però només 1 d'elles el gestionarà.
  • Poden participar les administracions locals o autonòmiques, però només com a col·laboradors (no es poden presentar soles).
  • Les entitats han de gaudir de representació social i estar radicades en l'àmbit territorial del projecte.
  • Es valorarà positivament el nombre de socis o donants i voluntaris amb els que compta l'entitat.
 • Projectes. Requisits i valoracions:
  • Que el projecte tingui incidència en el beneficiari directe.
  • Que promogui i afavoreixi els beneficiaris als quals va dirigit a cada convocatòria concreta.
  • Que es fonamenti en unes necessitats identificades dels beneficiaris atesos que fins al moment no estiguin cobertes.
  • Que es formuli de manera coherent i demostri correspondència amb el pla de treball, recursos per dur-lo a terme i resultats esperats.
  • Que garanteixi la seva eficàcia, eficiència i viabilitat.
  • Que defineixi un pla estratègic que n'asseguri la continuïtat.
  • Que defineixi un pla de difusió específic.
  • Que es dugui a terme preferentment dins de l'àmbit territorial d'actuació de Caixa Sabadell.
  • Que el projecte es desenvolupi en el període d'un any. S'iniciarà després de la formalització de la signatura del conveni i la data limit de realització serà el 31 d'octubre de 2010.
  • Que sigui innovador.
 • Contribució econòmica de la Caixa Sabadell:
  • Fins a 30.000 €.
  • El pressupost total del projecte no pot superar els 80.000 €.
 • Termini de presentació: del 16 de febrer al 17 d'abril de 2009.

Més informació: