Logotip del Plan Avanza
Logotip del Plan Avanza.

Organisme: Ministeri d'Indústria, Començ i Turisme.

Àrees i programes:

 • Àrea temàtica de Foment de l'Ús i Confiança a Internet:
  • Programes «Ús de serveis digitals (grans, dependents i ONG)» i «TIC per la Igualtat»: Subprograma Avança Ciutadania Digital.
  • Programa «Formació TIC Professionals i Autònoms»: Subprograma Avanza Formació.
 • Àrea temàtica d'Impuls de la Indústria TIC Espanyola en Sectors Estratègics:
  • Programa «Desenvolupament Indústria TIC Espanyola»: Subprograma Avança Competitivitat R + D + I.
  • Programa «TIC i Sostenibilitat»: Subprograma Avança TIC Verds.
  • Programa «Pla de Continguts Digitals»: Subprograma Avanza Continguts Digitals.

Objectius:

Les actuacions tenen com a finalitat contribuir a la consecució dels objectius de l'Estratègia 2011-2015 del Pla Avanza2, així com els propis de l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011. En aquest sentit, constitueixen objectius prioritaris:

 1. Incrementar l'ús avançat de serveis digitals per la ciutadania.
 2. Desenvolupar les capacitats tecnològiques del sector TIC.
 3. Enfortir el sector de continguts digitals.
 4. Desenvolupar les TIC verdes.

Modalitats de participació:

 1. Projecte o acció individual.
 2. Projecte o acció en cooperació.

 

Informació específica dels subprogrames:

 

Subprograma Avança Ciutadania Digital

Línies d'actuació:

 1. TIC per la igualtat de gènere.
 2. Internet Social dirigit a:
  • Persones majors de 55 anys.
  • Persones amb discapacitat i dependents.

Beneficiaris: Entitats sense ànim de lucre.

Finançament: Les ajudes es concediran en forma de subvenció, i la intensitat d'ajuda podrà ser fins al 80 per cent del pressupost finançable del projecte o acció.

Termini per presentar sol·licituds: Fins al 26 d'abril, inclòs, de 2011.

Resum

 

Subprograma Avança Formació

Tipus de projectes:

a) Professionals TIC.

a.1) Formació de professionals de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), capaços d'investigar, desenvolupar, dissenyar, gestionar, operar, instal lar, mantenir o donar suport a sistemes de TIC.

a.2) Formació adreçada a la consecució per part de l'alumne de certificats emesos per determinats organismes oficials o altres entitats de reconegut prestigi: EUCIP, ITIL, PMI, MCITP, Java Program Associated i Oracle OCP entre d'altres.

a.3) Formació de Professionals TIC per a la seva capacitació en la creació i desenvolupament de continguts digitals.

b) Professionals de negoci electrònic.

b.1) Formació de professionals de negoci electrònic, capaços d'aplicar les TIC, especialment Internet, al desenvolupament de nous productes i serveis i / o la introducció de nous processos que millorin l'eficàcia i l'eficiència de l'activitat de l'empresa.

Beneficiaris:

a) Empreses.

b) Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes que tinguin la finalitat de prestar serveis de formació a les petites i mitjanes empreses, mitjançant la realització de projectes de formació en telecomunicacions i tecnologies de la informació.

c) Agrupacions o associacions empresarials.

Finançament: Modalitat de subvenció.

Termini per presentar sol·licituds: Fins al 28 d'abril, inclòs, de 2011.

Resum

 

Subprograma Avança Competitivitat R + D + I

Àmbits temàtics de projecte o accions:

a) Internet del futur.
b) Sistemes i dispositius. Equips, sistemes per a la indústria, sistemes d'electrònica i dispositius.
c) Solucions TIC per a l'empresa. Certificacions.
d) Seguretat. Sistemes i eines
e) Salut i el benestar social.
f) TIC verdes.

Beneficiaris:

a) Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a activitats de recerca industrial o de desenvolupament experimental:

i) Empreses.
ii) Organismes d'investigació, quan intervinguin com a participants en la modalitat «en cooperació».
iii) Agrupacions o associacions empresarials.

b) Projectes d'Innovació:

i) Empreses.
ii) Agrupacions o associacions empresarials.
iii) organismes d'investigació, quan intervinguin com a participants en la modalitat «en cooperació».

c) Accions divulgació i promoció d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental excepte les recollides en la lletra d):

i) Empreses.
ii) Agrupacions o associacions empresarials.

Finançament: Cofinanciació.

Termini per presentar sol·licituds: Fins al 4 de maig, inclòs, de 2011.

Resum

 

Subprograma Avança Continguts Digitals

Tipus de projectes i accions objecte de les ajudes:

 • Projectes de R + D
  • Projectes de recerca industrial.
  • Projectes de desenvolupament experimental.

Beneficiaris: Segons la tipologia de projecte:

a) Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a activitats de recerca industrial o de desenvolupament experimental:

i) Empreses.
ii) Organismes d'investigació, quan intervinguin com a participants en la modalitat «en cooperació».
iii) Agrupacions o associacions empresarials.

b) Projectes d'Innovació:

i) Empreses.
ii) Agrupacions o associacions empresarials.
iii) organismes d'investigació, quan intervinguin com a participants en la modalitat «en cooperació».

c) Accions divulgació i promoció d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental:

i) Empreses.
ii) Agrupacions o associacions empresarials.
iii) Altres entitats de dret públic exclusivament com a participants en la modalitat «en cooperació».
iv) organismes d'investigació, quan intervinguin com a participants en la modalitat «en cooperació».

Finançament: Les ajudes que es concedeixin en el marc d'aquest subprograma podran tenir la forma de subvenció, préstec o una combinació d'ambdues.

Termini per presentar sol·licituds: Fins al 12 de maig, inclòs, de 2011.

Resum

 

Més informació: