Banner acTIC
L’ACTIC és el certificat referent a Catalunya per demostrar el nivell de coneixements en les TIC. Autor: ACTIC. 2021. Llicència: Tots els drets reservats.

La capacitació i l'alfabetització digital són imprescindibles per al desenvolupament d'una societat digital igualitària i diversa que permeti a la ciutadania una participació activa i un exercici ple dels seus drets i de les seves responsabilitats en una societat cada cop més digital i digitalitzada. Per aquest motiu, apoderar la ciutadania mitjançant la capacitació digital és una prioritat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que impulsa aquest certificat per contribuir al foment de la formació de competències en l’ús de les TIC i a la reducció de les bretxes digitals, entre d’altres propòsits. En aquest sentit, cal destacar que dues de cada tres persones que han obtingut l’ACTIC fins ara són dones.

A principis d’aquest 2021, el Govern va aprovar un nou decret que revisava i actualitzava la regulació que es va fer el 2009 relativa a l’ACTIC per garantir la seva adaptació al marc europeu de competències digitals i a la normativa i els criteris sobre simplificació administrativa que s’han aprovat en els últims anys. Fa uns mesos també es va aprovar una nova estructura de continguts que, properament, permetrà que l'acreditació estigui alineada amb el marc europeu de competències digitals (DigComp) i, per tant, que pugui ser un certificat vàlid arreu d'Europa.

Sobre l’ACTIC

L’ACTIC acredita la competència digital, és a dir, com s’apliquen els coneixements, habilitats i actituds que una persona posseix en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L’avaluació es fa mitjançant una prova de competència digital, però a més incorpora continguts relacionats amb la societat digital, la protecció de les dades personals, la cultura digital i les bones pràctiques. El certificat, doncs, acredita la persona que l’obté davant de qualsevol empresa o administració pública, a l’hora, per exemple, de voler accedir a un lloc de feina.

En el cas de l’oferta laboral dins de l’Administració, estar en possessió dels certificats ACTIC es podrà valorar com a mèrit o establir com a requisit de participació en els processos de provisió de llocs de treball o de selecció de personal. D’acord amb els nivells de competència, s’estableixen tres tipus de certificats:

  • Certificat bàsic, que acredita un domini elemental de les TIC, és a dir que la persona usuària s’ha iniciat en el coneixement de les TIC i està familiaritzat amb els conceptes bàsics de la societat digital.
  • Certificat mitjà, que acredita un domini efectiu de les TIC i que qui l’obté ha assolit una cultura digital que li permet desenvolupar-se amb seguretat en la societat digital.
  • Certificat avançat, que acredita un domini avançat de les TIC en àmbits específics d’aplicació, amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC i construir-ne usos alternatius. Per obtenir el certificat avançat cal tenir el mitjà.

Per a més informació sobre com acreditar-se, característiques de la prova, llistat de centres col·laboradors on realitzar-la, etc, cliqueu aquí.