La Fundació Obra Social de la Caixa obre una convocatòria d'ajut per a afavorir i promocionar l'autonomia de persones que presenten una discapacitat física, psíquica, sensorial o un trastorn mental irreversible a partir de promoure la seva inserció sociolaboral. Termini: 13/02/11.

Logotip Obra Social de la Fundació "la Caixa"
Logotip Obra Social de la Fundació "la Caixa".

Organisme: Fundació Obra Social La Caixa.

Objectiu i tipologia de projectes: projectes adreçats a persones que presenten una discapacitat crònica o bé un trastorn mental irreversible:

 • Promoció de l'autonomia personal:
  • Prevenció i rehabilitació emmarcades en processos terapèutics.
  • Accions psicosocials adreçades a la capacitació i la superació personal dels beneficiaris.
 • Suport psicosocial a l'entorn familiar dels beneficiaris:
  • Accions adreçades a l'atenció psicosocial.
  • Accions adreçades a la promoció de programes de respir, l'objectiu dels quals sigui facilitar un espai de descans familiar durant un període de temps superior a un dia.
  • Accions adreçades a la promoció de programes adreçats a la participació conjunta de familiars i persones amb discapacitat crònica.
 • Projectes adreçats a la inserció sociolaboral:
  • Foment i promoció d'itineraris d'inserció en el mercat laboral ordinari.
  • Integració en el mercat. Laboral específic.

Requisits de les entitats sol·licitants:

 • Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre i haver estat inscrites en el registre corresponent.
 • Estar domiciliades al territori espanyol i presentar un projecte que es desenvolupi en aquest territori.
 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys des de la inscripció en el registre corresponent.
 • Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte.
 • No tenir vigent, en el moment de la presentació de la sol·licitud, cap conveni de col·laboració amb la Fundació ”la Caixa” en una de les convocatòries següents: Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat, Lluita contra la pobresa i l’exclusió social, Interculturalitat i cohesió social, Foment del voluntariat i Projectes d’acció social.
 • Haver justificat correctament els ajuts concedits per part de la Fundació ”la Caixa” en anys anteriors.
 • Presentar el projecte en el format del formulari disponible a la pàgina web de l’Obra Social Fundació ”la Caixa”.
 • Enviar la documentació indicada en l’ordre i amb l’extensió requerits, i en una sola tramesa.
 • No presentar més d’un projecte a la convocatòria.
 • En el cas de les Administracions o organismes autònoms, no presentar-se en solitari o com a entitat principal.
 • No presentar cap projecte adreçat a actes puntuals com ara congressos, jornades, seminaris, publicacions en qualsevol mena de suport (llibres, vídeos, CD...), exposicions ni tampoc estudis o recerques.

Quantia: fins el 75% del pressupost total del projecte, o fins a 40.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: 13 de febrer de 2011.

Més informació: