.

El director general de la Societat de la Informació ofereix algunes dades bàsiques sobre l'ACTIC, com ara què és i quins ciutadans podran accedir a la prova per a obtenir el certificat acreditatiu. A més a més, i per primera vegada, es parla dels requisits que hauran de complir i del procés que hauran de seguir aquells centres que vulguin esdevenir col·laboradors a nivell de recursos humans, espai i equipaments. A continuació podeu veure íntegre el contingut de l'entrevista: 

 

 

L'ACTIC és una prova que acredita els coneixements d'una persona en matèria de noves tecnologies. Un cop es supera la prova (oberta a persones majors de 16 anys), la Generalitat expedeix un certificat oficial que es podrà presentar a qualsevol administració o empresa privada. Els objectius finals de la seva posada en marxa passen per la millora qualitativa en l'ús de les TIC, la homogeneïtzació de les competènies dins del mercat de treball o l'increment de la cohesió digital. A la pàgina web de l'ACTIC, trobareu molta més informació i podeu consultar alguns dels materials formatius ja disponibles.