Imatge_la_caixa
Logotip_la_caixa.

Organisme: Obra Social Fundació La Caixa.

Convocatòries:

  • Lluita contra la pobresa i l'exclusió social: cobrir necessitats psicosocials derivades de l'acollida, el suport personal i la cobertura de les necessitats bàsiques, així com els processos d'inserció laboral de les persones i grups d'atenció que es troben en risc o situació d'exclusió social.
  • Interculturalitat i cohesió social: promoure la convivència entre persones i grups de cultures diferents i l'atenció a la població diversa per part dels diferents recursos existents. La convocatòria dóna suport a les iniciatives que promoguin la igualtat de tracte de totes les persones i la promoció d'una societat cohesionada.
  • Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat: afavorir i promocionar l'autonomia de les persones que presenten una discapacitat física, psíquica, sensorial o un trastorn mental irreversible a partir de projectes adreçats a promoure'n la inclusió sociolaboral.
  • Projectes d'acció social: contribuir al desenvolupament de projectes de nova creació que donin resposta als reptes socials amb més incidència a l'actualitat, entre els quals destaquen la igualtat de gènere i la promoció de la salut i de l'educació en valors, així com afavorir i promoure la qualitat de vida de les persones que presenten problemes de salut física o mental.
  • Foment del voluntariat: donar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol desenvolupant programes d'atenció a diferents grups de persones que es troben en una situació de risc social o bé presenten diferents necessitats, i que al mateix temps, tenen voluntaris participant en els seus programes i activitats.

Terminis de presentació de sol·licituds:

  • Lluita contra la pobresa i l'exclusió social: 28 de març de 2010.
  • Interculturalitat i cohesió social: 14 de juliol de 2010.
  • Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat: 14 de febrer de 2010.
  • Projectes d'acció social: 13 de juny de 2010.
  • Foment del voluntariat: 23 de maig de 2010.

Les entitats beneficiaries, requisits i finançament varien segons la convocatòria.

Més informació: