L'Institut Català de les Dones impulsa aquest programa, que compta amb la col·laboració de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, de concessió de subvencions consistent en el lliurament d'equipament informàtic destinat a l'apropament de les entitats de dones a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Termini: 30 dies.

Ende
Ende.

Objectius: concessió de 358 equipaments informàtics a entitats de dones durant l'any 2009, destinats a promoure l'apropament de les entitats de dones a les TIC amb l'objectiu de fomentar la seva inclusió digital, la formació i la dinamització del moviment de dones als diferents territoris, impulsant un accés equitatiu i igualitari a les noves tecnologies. Aquest equipament informàtic consistirà en un ordinador portàtil, programari i una impressora en color multifunció.

Beneficiaris: les associacions de dones i les fundacions de dones sense ànim de lucre amb seu social a Catalunya, que estiguin inscrites al registre corresponent i que acompleixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent abans de la data de la publicació d'aquestes bases.

 b) Que la totalitat de les persones membres de la junta de l'entitat siguin dones.

 c) Que entre els objectius dels seus estatuts s'expressi el compromís de dur a terme programes i activitats encaminats a promocionar els drets de les dones, eliminar les desigualtats, assolir la millora de la seva condició i paper a la societat i garantir la seva qualitat de vida donant resposta a la seva necessitat.

 d) Que disposin d'un espai propi per a les activitats de l'entitat en qualsevol règim d'utilització previst per la llei.

 e) Que proposin una persona membre de l'entitat per al seguiment de formació específica i per fer la transferència de coneixement al si de la seva associació que tingui uns coneixements bàsics pel que fa a l'ús de l'ordinador i del sistema operatiu, l'ús d'Internet i el tractament de la informació escrita i numèrica.

 f) Que disposin de connexió a Internet.

Entitats excloses: no s'entenen incloses dins la tipologia d'entitats de dones les seccions de dones dels partits polítics, de les universitats, dels col·legis professionals i d'altres de similar naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini finalitza el dissabte 1 d'agost. L'horari de registre de l'Institut Català de les Dones és de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.

Més informació: