Fitxes en pdf sobre l'administració de bases de dades amb MySQL (tipus de dades, normalització, usuaris, backups, etc.)

[Bases de dades]
Descripció del material: Transparències sobre l'ús i administració al gestor de bases de dades relacional MySQL.
Nivell: Avançat
Format de presentació: diversos PDF
Autoria: Associació d'Usuaris de GNU/Linux de Catalunya Central (Catux)