[Bases de dades]
Descripció del material: Transparències sobre l'ús i administració al gestor de bases de dades relacional MySQL.
Nivell: Avançat
Format de presentació: diversos PDF
Autoria: Associació d'Usuaris de GNU/Linux de Catalunya Central (Catux)