Coincidint am la renovació dels contenidors de reciclatge de al ciutat de Barcelona, al web de l'ajuntament podem trobar 3 jocs didàctics sobre la temàtica del reciclatge.

.

Cintes transportadores. L'objectiu del joc és repartir els residus segons el tipus al contenidor adequat, a través d'unes cintes transportadores.

Empassa escombraries.  És un joc similar al “comecocos”, però en aquest cas ha de menjar residus orgànics i esquivar els altres.

Reciclòmetre.  En aquest joc també s'han d'arrossegar els diferents tipus de residus als contenidors corresponents.

Aquests jocs els trobem a l'apartat de gestió de residus del web de l'ajuntament de Barcelona.