Ajuts TIC Girona
Ajuts TIC Girona. Autor: Girona Emprèn. Llicència: Tots els drets reservats.

Quines activitats són subvencionables?

Es consideraran activitats subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en la convocatòria, com ara:

 • L’organització de jornades, seminaris, xerrades, sessions formatives, conferències, exposicions o actuacions de comunicació, al voltant de les tecnologies, la seva implantació, les oportunitats que ofereixen a la competitivitat territorial, etc.
 • L’organització de reunions i trobades per a fomentar la col·laboració entre empreses, centres de recerca i altres agents del territori en l’àmbit de les tecnologies digitals i la innovació. L’organització d’actes d’entrega de premis o similars que tenen per objectiu donar visibilitat al sector tecnològic de la ciutat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga destinada al foment de les tecnologies a la ciutat.

Quina documentació cal presentar?

 1. Fotocòpia del NIF de la persona representant de l’entitat i/o la que subscriu la sol·licitud.
 2. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 3. Escriptura de constitució o Estatuts.
 4. Memòria descriptiva de l’activitat o activitats per les quals se sol·licita subvenció amb l’explicació de motius, nivell d’innovació i impacte previst, segons els criteris de puntuació que estableixi la convocatòria.
 5. Quadre pressupostari desglossat (quadre pressupostari de les activitats per les quals es demana la subvenció, desglossat per la tipologia de despeses i percentatge de cofinançament amb fons propis, en el cas que n’hi hagi).
 6. Especificació del nombre d’associats i quota anual que paguen, si s’escau (inclòs al model normalitzat).
 7. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si s’escau. Pronunciament exprés de denegació o autorització perquè l’Ajuntament de Girona pugui obtenir dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. En cas que no hi doni l’autorització, haurà d’adjuntar els certificats corresponent, emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social (inclòs al model normalitzat).
 8. Declaració del peticionari de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s’estableixen en l’article 13 de la Llei general de subvencions (inclòs al model normalitzat). Declaració sobre si s’ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import (inclòs al model normalitzat).
 9. Compromís de complir les condicions de la subvenció (inclòs al model normalitzat).

Un cop oberta la convocatòria la sol·licitud s’haurà de presentar a través de la Seu Electrònica mitjançant el model normalitzat de sol·licitud durant les dates que aquesta estableixi. Podeu consultar aquí les bases.