Logotip de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Logotip de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Organisme: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport a organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) que realitzin les activitats en les línies de subvenció següents:

a) Projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del sud.

b) Accions d’educació per al desenvolupament en l’àmbit formal, no formal i informal a realitzar a Catalunya.

Entitats destinatàries: ONGD amb seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya.

Requisits dels projectes: Els projectes hauran de tenir en compte els objectius transversals que contempla el Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-2014. En relació amb l’objectiu de promoció de l’equitat entre dones i homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere, la inclusió de l’objectiu haurà de quedar reflectida en el pressupost del projecte que es demani de finançar. Les subvencions es podran atorgar tant a projectes iniciats durant l’any en curs i que no estiguin acabats com als que estiguin pendents de realització a data de publicar-se la corresponent convocatòria.

Import de la subvenció: L’ACCD subvenciona fins a un màxim del 80% del pressupost total del projecte.

Termini: 30 de setembre de 2011.

Més informació: