Ajuts de la Caixa 2009: Acció social
Ajuts de la Caixa 2009: Acció social.

Organisme: Fundació “La Caixa”.

Objecte: té un objectiu doble. Contribuir al desenvolupament de projectes de nova creació que donin resposta al reptes socials amb més incidència actualment i afavorir la qualitat de vida de les persones que presenten problemes de salut físics o mentals. Línies d'acció:

 • Projectes socioeducatius adreçats a donar una resposta innovadora davant dels reptes socials emergents, tot incidint especialment en:
  • Projectes que promoguin la igualtat de gènere.
  • Projectes de prevenció i de promoció de la salut.
  • Projectes que promoguin l’educació en valors.
 • Projectes sociosanitaris adreçats a la promoció de la qualitat de vida de persones amb problemes de salut física o mental:
  • Projectes amb incidència en intervencions psicosocials.
  • Projectes amb incidència en el suport familiar.

Beneficiaris: requisits.

 • Entitats domiciliades al territori espanyol.
 • Estar constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.
 • Estar constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent.
 • Recollir entre els objectius institucionals la realització d’activitats relacionades amb la temàtica de la convocatòria.
 • Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte.

Aportació:

 • Fins el 75% del cost total del projecte.
 • Fins a 60.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: de 18 de maig al 7 de juny de 2009.

Més informació: