Biblioteca Municipal d'Ascó

Carrer Molins, 4 43791 Ascó
Tel: 977 40 40 19
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Pep és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic