ordinador
ordinador.

Objectiu:

  • Conèixer i aprofundir en el tractament de dades ambel full de càlcul Excel

Programa:

  • Moure i copiar dades
  • Seleccionar rangs
  • Emplenar cel·les
  • Marges, encapçalats i peus
  • Referències absolutes i relatives
  • Nomenar rangs
  • Crear llistes

Quan

Altres detalls

Nivell del curs
intermig