Il·lustració decorativa dispòsitius digitals
Accions de formació professional per a l'ocupació. Autor: Pixabay. 2018. Licencia: BY-SA.

Els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) relacionats amb la formació professional per a l’ocupació tenen com a objectiu comú garantir l’existència d’una oferta formativa accessible que prepari les persones en situació d’atur perquè puguin desenvolupar ocupacions especialment demandades al mercat laboral.

Ara, el SOC obre una nova convocatòria de formació professional per a l'ocupació en especialitats d'alt nivell de qualificació del programa Més Talent a Catalunya, adreçades a especialitats d'alt nivell de qualificació professional 4 i 5, dels àmbits digital, economia verda i d'atenció a les persones, i complementàriament, de certificats de professionalitat i d'especialitats no formals de nivell 3.

A qui està adreçada?

Les accions de formació s’adrecen especialment a persones desocupades que vulguin reorientar la seva carrera o tinguin coneixements i/o experiència professional en algun dels àmbits: digital, economia verda i atenció a les persones. Han de ser demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i complir els requisits previs següents:

  • Les persones han de estar domiciliades a Catalunya i inscrites al SOC abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur, com si són ocupades.
  • La consideració de persona treballadora ocupada o desocupada serà la determinada per la situació laboral en què es trobi el dia anterior a la data d'alta de l'acció formativa.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Les entitats de formació inscrites o acreditades, en l’especialitat sol·licitada, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació.
  • Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Com participar?

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions com també totes les característiques i els requeriments es defineixen a les normes de bases reguladores i a través d'aquest enllaç. El termini de presentació de les sol·licituds és fins es al 28 de gener de 2022. Per a qualsevol dubte o aclariment, cal escriure a qualificacio.soc@gencat.cat.