Ministeri de Política Territorial
Ministeri de Política Territorial.

Organisme: Cap de l'Estat Ministeri de Política Territorial.

Objectius:

 • Inversió pública en l'àmbit local.
 • Finançament d'actuacions d'interès social.

Beneficiaris: Ajuntaments, Mancomunitats i Agrupacions de municipis de l'Estat Espanyol.

Tipus de despesa finançable:

 • Per a la inversió pública: contractes d'obres, redacció de projectes, subministrament per a les obres i subministrament de l'adquisició de equipaments i sistemes de telecomunicacions i altres equipaments per a la millora de l'accés electrònics dels ciutadanes als serveis públics (manteniment exclòs) .
 • Destinades a la promoció econòmica (parcs empresarials, parcs científics i tecnològics, centres de coneixement, vivers d'empreses i infraestructures per a millorar l'accés a les xarxes de telecomunicacions de nova generació).
 • Creació, equipament i desenvolupament de infraestructures tecnològiques i de innovació.
 • Millora de l'accés i utilització a les xarxa i infraestructures de les TIC i de les telecomunicacions fixes i mòbils.
 • Impulsar l'estalvi i l'eficiència electrònica.
 • Promoure la mobilitat sostenible urbana i altres medis de transport menys contaminants.
 • Estalvi i eficiència en la gestió de recursos hídrics.
 • Gestió i tractament de residus urbans.
 • Recuperació i conservació d'àrees naturals i masses forestals.
 • Prevenció i detecció d'incendis.
 • Construcció, adequació, rehabilitació o millora de centres educatius.
 • Adequació, rehabilitació o millora (inclou eliminar barreres arquitectòniques) d'edificis municipals dedicats a l'atenció de persones amb dependència.
 • Construcció, adequació rehabilitació o millora de centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius.
 • Protecció i conservació del patrimoni històric i paisatgístic.
 • Modernització de l'administració municipal.
 • Per ales actuacions socials: que estiguin ja incloses al pressupost municipal corresponent, que es pugin incloure dintre d'aquestes categoríes:
 • Educació.
 • Serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.
 • Derivats de les prestacions de serveis socials i de promoció i reinserció social.

Finançament:

 • Per a la inversió pública:
  • Per a contractes d'obres: fins a 500.000 €.
  • Pe a contractes de subministraments i serveis: fins a 200.000 €.
 • Per ales actuacions socials: fins el 20% de la quantitat que cada Ajuntament determini (en funció dels criteris de repartiment establerts a l'art. 3 de les bases).

Data de publicació al BOE: 27 d'octubre de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 3 mesos a comptar des del dia següent de la publicació al BOE.

Més informació: