.

Organisme: Departament d'Acció Social i Ciutadana – Generalitat de Catalunya.

Activitats de les associacions juvenils o de les entitats sense ànim de lucre que facin serveis a al joventut.

 • Objecte:
  • Donar suport a les activitats i funcionament de les associacions juvenils i a les seccions juvenils d'entitats, partits polítics, sindicats i parròquies.
  • Donar suport a les activitats adreça des a joves i realitzades per entitats sense ànim de lucre.
 • Beneficiaris:
  • Tipologia A. Associacions juvenils inscrites com a tal al registre d'associacions que gestiona el Dpt. De Justícia, o bé que el seu caràcter netament juvenil quedi reflectit als seus estatus.
  • Tipologia B. Seccions juvenils d'entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió propis.
  • Tipologia C. Entitats sense ànim de lucre que realitzin com a mínim un programa rellevant destinats de forma exclusiva als joves, i que als seus estatuts figuri com un dels objectius fundacionals oferir suport als joves.
 • Actuacions subvencionables:
  • Tipologies A i B: despeses de funcionament ordinari i programes d'actuació amb utilitat social i que atenguin als objectius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
  • Tipologia C: el projecte o programa d'activitats especialment rellevant adreçat específicament a joves.

Inversions en béns immobles de les associacions juvenils.

 • Objecte: donar suport a l'adquisició de béns immobles destinats a activitats infantils i juvenils i a la realització d'obres de nova planta, d'ampliació, de millora, de manteniment, o de reforma destinats a activitats infantils i juvenils.
 • Beneficiaris:
  • Tipologia A. Associacions juvenils inscrites com a tal al registre d'associacions que gestiona el Dpt. De Justícia, o bé que el seu caràcter netament juvenil quedi reflectit als seus estatus.
  • Tipologia B. Seccions juvenils d'entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió propis.

Data de publicació al DOGC: 15 d'abril de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes.

Més informació.