Logotip del SOC
Logotip del SOC.

Organisme: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Generalitat de Catalunya.

Objecte: El Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el Programa de suport al desenvolupament local 2012, té per objectiu permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible, com també el disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur i sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics per al territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris/àries de les subvencions les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Termini: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la convocatòria al DOGC.

Més informació