Logotip de l'Ajuntament de Masquefa
Logotip de l'Ajuntament de Masquefa.

Per poder optar a aquesta plaça cal estar en possessió d'un títol de diplomat/da universitari/ària o equivalent. També es valora estar en possessió d’un dels certificats d'acreditació de competències en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació (ACTIC).

El procés selectiu constarà de les següents fases:

  • Primera fase - Oposició:

a) Exercici de coneixements de català.

b) Prova tipus test sobre el temari de l’annex I.

c) Presentacioó i defensa d’una memòria.

  • Segona fase - Concurs:

a) Valoració de mèrits.

b) Entrevista.

Per a més informació podeu consultar l'anunci oficial al BOPB.