Il·lustració d'un grup de persones amb interrogants
Resultats enquesta 25N 2021. Autor: Pexels. 2021. Llicència: BY-SA.

L'enquesta ha rebut la participació de 211 persones, entre les quals 166 dones, 41 homes i 4 persones no binàries (gràfic 1). La franja d'edat que més ha participat són les persones d'entre 50-59 anys. Les dones amb un 27,1% i els homes amb un 24,4%.

* Gràfic 1. Gènere

L'estudi ha analitzat les formes de violència digital a les que s'enfronten les dones, les persones no binàries i els homes al món online. Una dada significativa és que l'11,2% de les dones i persones no binàries d'entre 10 i 30 anys ha rebut assetjament o violència sexual en línia (gràfic 2). Un 82,4% restant no l'ha rebut. Això és deu a què l'enquesta ha estat contestada en menor mesura per persones que no formen part de la generació Z, que són les que més contacte tenen amb les TIC.

* Gràfic 2. Assetjament i/o violència sexual en línia

Respecte a la forma de violència que més han rebut les dones i persones no binàries al món digital, són els comentaris o insinuacions sexualitzades a internet amb un 44,7% (gràfic 3). A més, un 33,3% d'aquestes han rebut material sexualment explícit sense consentiment (gràfic 4).

Les dones i persones no binàries que emeten continguts o es relacionen a través de les xarxes socials, coincideixen en el fet que un dels principals problemes que pateixen és la constant sexualització de qualsevol cosa i els comentaris en aquesta línia són habituals. Ho diu l'informe "Les violències de gènere en línia" de Píkara Magazine. La constant sexualització de les dones és un dels majors inconvenients per garantir la seva seguretat a internet.

* Gràfic 3. Comentaris o insinuacions sexualitzades

 

* Gràfic 4. Material sexual explícit

 

Respecte a les violències que reben els homes en el món digital, un 12,5% l'han amenaçat a través d'internet i un 13,9% ha tingut presions per a veure pornografía en línia (gràfics 5 i 6). En contraposició, un 5,4% d'aquests han exercit control del mòbil i/o l'ordinador de la seva parella sense el seu consentiment (gràfic 7), més present en la franja d'entre 10 i 30 anys. Segons el darrer "Baròmetre joventut i gènere 2021" de la FAD les accions més assenyalades amb diferència per les persones enquestades són revisar el mòbil. 

A més, pel que fa a altres tipus de violències que exerceixen els homes al món digital recollides a l'enquesta i que fan referència al control per xarxes socials i dispositius mòbils, no es registren dades. Diversos informes ens diuen que un número cada vegada major d'ells no la identifiquen com a tal. Per exemple, al Baròmetre 2021 de la FAD trobem que 1 de cada 5 adolescents i joves homes d'entre 15 a 29 anys creu que la violència de gènere és un "invent ideològic". També, augmenta l'opinió de què la violència és inevitable, que "és habitual" i que si "és de baixa intensitat no suposa un problema".

 


 

* Gràfic 5. Amenaces a internet

 

 


* Gràfic 6. Presions per veure pornografia en línia

 

* Gràfic 7. Control de dispositius mòbils i/o ordinador de la parella sense consentiment