.

Organisme: DGAP Generalitat de Catalunya.

Objecte: oferir finançament (préstecs directes) per a les inversions d'entats del tercer sector i altres sense ànim de lucre per a la conservació, millora, adquisició i construcció de patrimoni propi. Inversions subvencionables:

  • Obres de construcció d'equipaments que tinguin una finalitat cívica i/o comunitària, d'acord amb els objectius de la SAC.
  • Obres d'adequació i reforma de locals on les entitats i fundacions privades sense ànim de lucre puguin desenvolupar les seves activitats destinades al foment del civisme.
  • Compra d'equipaments amb l'objectiu d'utilitzar-los per a finalitats de caràcter cívic i/o comunitari.

Beneficiaris: entitats del tercer sector, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que:

  • compleixin els objectius d'economia social directament relacionats amb la formació de valors civicocomunitaris i de promoció del voluntariat, i de promoció del voluntariat, definides en la disposició addicional segona de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.
  • tinguin seu o delegació a Catalunya.
  • estiguin legalment constituïdes i inscrites al Cens d'entitats o al registre corresponent.
  • no hagin estat objecte de cap resolució en que s'hagi requerit el reintegrament d'una subvenció.
  • no rebin altres subvencions per a la mateixa finalitat d'altres administracions.

Import mínim: 300.000 €.

Quantia del crèdit: fins al 100%.

Data de publicació al DOGC: 3 de juliol de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOCG.

Més informació: