Logotip del Servei d'Ocupació de Catalunya
Logotip del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Organisme: Servei d'Ocupació de Catalunya

Entitats beneficiàries:

  • Es podran beneficiar de les subvencions previstes en aquesta convocatòria aquelles entitats i institucions sense ànim de lucre i universitats públiques amb seu a Catalunya.
  • Per poder participar en aquesta convocatòria cal que les entitats i institucions sense ànim de lucre tinguin com a objecte als seus estatuts la intervenció comunitària o bé la inserció laboral de persones de col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

Termini i execució de les accions: Els contractes de treball s'hauran d'iniciar abans del 31 de desembre del 2011 i hauran de finalitzar abans del 30 de juny del 2012.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que correspon al dia 10 d’agost de 2011.

Més informació: