Ministeri de Treball i Immigració
Ministeri de Treball i Immigració.

Inserció laboral on Dipity.

Organisme: Ministeri de Treball i Immigració.

Objectius: subvencionar programes de caràcter curricular amb les següents característiques:

 • Orientació, formació, integració i inserció a l'ocupació, que generi competències als joves menors de 25 anys en situació o en risc d'exclusió social i que tinguin necessitats específiques especials i dificultats per a la seva inserció o requalificació professional.
 • L'execució d'aquests projectes ha d'afectar a una àmbit territorial superior al d'una Comunitat Autònoma i ha de facilitar al mobilitat dels participants.

Accions subvencionables:

 • Accions d'orientació que tinguin l'objectiu d'elaborar un perfil professional individual, i enfocades a una orientació laboral i social completa.
 • Accions de formació a 2 nivells (amb continguts relacionats):
 • Nivell bàsic: accions de formació laboral, que continguin els coneixements bàsics de les matèries imprescindibles per a seguir el corresponent nivell formatiu específic.
 • Nivell específic: accions de formació ocupacional que incloguin una especialitat formativa del Fitxer d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Accions formatives que, tenint com a objectiu la integració laboral dels joves, contemplin la participació d'aquests per a establir el corresponent pla individual d'acció per a l'ocupació.
 • Accions formatives d'inserció laboral i tècniques de cerca de feina, tant de forma grupal, com especialitzada, enfocades als recursos i te`cnique sper a les entrevistes de feina, la importància de l'elaboració del curriculum vitae, el desenvolupament d'habilitats personals i socials, la comprensió de la cultura laboral i pautes de comportament.

Les accions formatives s'han d'impartir en centres autoritzats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal

Beneficiaris: associacions o fundacions que compleixin els següents requisits:

 • No tenir d'ànim de lucre.
 • Associacions o fundacions d'àmbit estatal.
 • Que als seus estatus figuri l'objectiu de formació i inserció dels joves.
 • Que estiguin inscrites al Registre Oficial d'Associacions o Fundacions i al registre que estableixi l'Administració públic competent.
 • Acreditar experiència en formació professional per a l'ocupació.

Data de publicació al BOE: 23 d'octubre de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals des del dia següent a la publicació al BOE.

Més informació: