Il·lustració de l'eina SELFIE
Il·lustració de l'eina SELFIE. Autor: Comissió Europea. 2020. Licencia: Todos los derechos reservados.

SELFIE recull de forma anònima les opinions dels estudiants i persones educadores sobre l'ús de la tecnologia a la seva escola. Això es fa mitjançant enunciats i preguntes breus i una escala senzilla d'1-5 respostes. Les preguntes i declaracions triguen uns 20 minuts a completar-se. Basant-se en aquesta informació, l'eina genera un informe dels punts forts i febles d'una escola en el seu ús de la tecnologia.

Està disponible per a qualsevol escola primària, secundària i professional d’Europa i més enllà i en més de 30 idiomes. Pot ser utilitzada de manera gratuïta per qualsevol escola, no només aquells amb nivells avançats d’ús d’infraestructures, equips i tecnologia. 5.000 persones treballadores i estudiants van fer aportacions al disseny inicial de l'eina i 67.000 persones, de 650 escoles de tot Europa, van participar a la prova pilot

L’eina s’ha desenvolupat amb un equip de persones expertes de diferents escoles, ministeris d’educació i instituts de recerca de tota Europa. Les institucions associades inclouen la Fundació Europea per a la Formació , el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional ( CEDEFOP ) i l’Institut de Tecnologies de la Informació en Educació de la UNESCO. Podeu registrar-vos aquí.