El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa obre la convocatòria per a concedir subvencions per a aquest Pla. Entre els 8 programes, destaca el quart: competitivitat empresarial, basat en la innovació tecnològica. Termini: 1 mes.
 

Imatge_departament
Logo_dpt_innovació.

Organisme: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa – Generalitat de Catalunya.

Pla de desenvolupament turístic de Catalunya 2010

 • Programa 1: millores en l'accessibilitat d'establiments turístics i establiments d'interès turístic.
 • Programa 2: creació i reforma d'establiments d'allotjament.
 • Programa 3: foment de línies de negoci d'oferta turística complementaria.
 • Programa 4: competitivitat empresarial,.
 • Programa 5: creació i modernització d'oficines de turisme.
 • Programa 6: foment territorial del turisme.
 • Programa 7: senyalització turística.
 • Programa 8: foment de la qualitat turística.

Programa 4: competitivitat empresarial.

Objecte:

 • Innovació tecnològica: incorporació de les TIC a les associacions d'empresaris turístics i a les petites empreses que no pertanyin a cap grup o cadena d'empreses, impulsant-ne la innovació en els seus processos de negoci.
 • Cooperació empresarial: afavorir estratègies de cooperació de les emrpeses turístiques mitjançant l'impuls i el desenvolupament d'estructures associatives que els permeti millorar la seva posició competitiva.

Beneficiaris:

 • Innovació tecnològica:
  • Petites empreses de:
   • Allotjament turístic.
   • Medicació turística.
   • Restauració dels grups restaurant i restaurant bar.
  • Petites empreses i entitats sense ànim de lucre que ofereixin serveis i activitat de turisme actiu, cultural, gastronòmic, de natura, de salut i altres activitats d'interès turístic, lligades amb els plantejaments del Pla Estratègic de Turisme a Catalunya de 2005 – 2010.
  • Associacions empresarials turístiques.
  • Assessorament PIMESTIC: empreses i entitats que hagin participant en jornades PIMESTIC.
 • Cooperació empresarial:
  • Entitats sense ànim de lucre que agrupin empreses del sector turístic.

Actuacions subvencionables:

 • Innovació tecnològica:
  • Assessorament PIMESTIC.
  • Projectes integrals de Màrqueting Digital.
  • Implantació d'infraestructures de telecomunicacions en l'empresa necessàries per a poder disposar d'accés a banda ampla en zones actualment sense cobertura.
  • Implantació d'infraestructures de telecomunicacions en l'empresa necessàries per a poder donar accés d'Internet als clients.
  • Sistemes de transmissió d'informació turística mitjançant TIC o telefonia mòbil.
  • Incorporació de les TIC mitjançant elements de gestió bàsiques informàtiques.
  • Altres propostes que tinguin com a objectiu la millora de la competitivitat i la productivitat de l'empresa mitjançant les TIC.
 • Cooperació empresarial: projectes de cooperació per a la millora de la competitivitat, promoció, anàlisi, innovació, diversificació de l'oferta i ús de les TIC en la prestació del servei turístic.

Quanties:

 • Criteri general: màxim del 50% o 11.000 €.
 • Per a les actuacions d'assessorament PIMESTIC i la implantació d'infraestructures de telecomunicacions en l'empresa necessàries per a poder disposar d'accés a banda ampla en zones actualment sense cobertura: màxim del 75% o 11.000 €.

Data de publicació al DOGC: 5 de març de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes comptant des de l'endemà de la publicació al DOGC.

Més informació: