Resum reportatge:

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i internet han revolucionat moltes activitats de la nostra vida modificant o fins i tot canviant els nostres hàbits. També la manera de desenvolupar les nostres tasques professionals es veuen afectades per aquests canvis que ens aporten les TIC ja siguin treballadors o empresaris.

Descripció:

 

El teletreball és una nova manera de treballar que es caracteritza per estar connectat a una xarxa de telecomunicacions durant la realització de les tasques professionals, o una part d'elles. Així, doncs, un teletreballador serà una persona que utilitza durant bona part de la seva activitat professional les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i que, per tant, no està lligada a un espai físic d'un territori.
Les activitats professionals a desenvolupar mitjançant el teletreball, són força variades i abracen des de les activitats directament lligades a les noves tecnologies, com ara programadors, assistència técnica informàtica o disseny de pàgines web fins a activitats professionals que utilitzen les noves tecnologies per millorar la realització de tasques en els àmbits de l'edició i publicitat, activitats de màrqueting, activitats administratives o altres activitats com la teleassistència a la gent gran.

Jormades sobre el teletreball

Amb aquesta definició de partida, es va iniciar la jornada que el passat da 20 d'octubre es va celebrar al Telecentre SBG (Sant Bartomeu del Grau). La jornada va reunir més de 70 persones amb l'interès comú d'aprofundir o conèixer què és el teletreball i com pot esdevenir una nova manera de treballar.
Durant la jornada també es va poder comprovar que és necessari un canvi en l'organització de la feina passant del tradicional horari a l'execució del treball per objectius; o bé que el canvi que suposa el teletreball, en l'organització de la feina i l'horari laboral, requereix una elevada dosi de formació cap als teletreballadors i cap als supervisors (si és que hi són) de les tasques desenvolupades per aquests; també que per teletreballar cal tenir o adquirir unes aptituds personals com ara autodisciplina, iniciativa, capacitat de compaginar feina, lleure i família, o capacitat de la comunicació mitjançant les TIC, entre d'altres.
Finalment, es va comentar, a través de les persones que van explicar la seva experiència en el teletreball, que el teletreball hauria de facilitar l'ocupació, sobretot a persones que tenen dificultats en el desplaçament al lloc de treball o persones amb càrregues familiars importants que volen compaginar feina i família.

Eina de desenvolupament local

Però el teletreball és molt més que una nova manera de treballar. El teletreball pot esdevenir una eina de desenvolupament local molt important. És sabut que la millora en la formació dels joves, imprescindible d'altra banda, ha tingut conseqüències importants –en algun cas negatives- en l'àmbit local. Per exemple, ha accelerat l'envelliment i la disminució de la població en municipis allunyats de les grans ciutats, a causa de l'emigració de la gent jove i més ben formada. O ha contribuït al descens del nivell educatiu global de la població dels petits municipis per l'anomenada "fuga de cervells". I, com a resultat de tot plegat, s'ha reduït l'activitat econòmica i els serveis en aquests territoris.
Contrastant amb aquesta situació, l'activitat exercida a través de sistemes de teletreball faria possible en molts casos desenvolupar una bona varietat de tasques professionals des del mateix territori, sense que calgués abandonar-lo per part de la gent més formada. Així, sovint es podria substituir la carretera per la xarxa d'internet i els grans edificis d'oficines centralitzades, per un bon nombre de despatxos distribuïts pels pobles petits.
El teletreball, doncs, podria retenir al lloc d'origen molts joves que ara se'n van a ciutat simplement per poder treballar en allò que han estudiat. Si els proporcionàvem la possibilitat de quedar-se hauríem contribuït de manera fonamental al reequilibri territorial i a la diversificació de les activitats econòmiques en territoris amenaçats avui pel monoconreu econòmic (turisme, construcció...), l'envelliment i la manca de perspectives.

Una mirada al futur

Malgrat tot l'aposta pel teletreball té també els seus problemes. Cal que es desenvolupi l'esperit emprenedor en aquelles persones, joves o no, que podrien portar a terme la seva activitat per mitjà del teletreball com a professionals o autònoms. Cal que les empreses i administracions públiques s'avinguin a fer canvis en l'organització del treball i en la mateixa cultura del treball per tal que els sigui possible tenir treballadors a distància. Cal que els teletreballadors, per compte propi o d'altri, es formin tècnicament i adoptin unes actituds personals concretes. Cal que les administracions públiques assegurin a tothom l'accés a unes infraestructures de telecomunicacions dignes de la Societat del Coneixement. I és ben sabut que les telecomunicacions "grinyolen" de seguida que ens allunyem de les grans ciutats i dels caps de comarca.
Així doncs, l'aposta pel teletreball és una aposta transversal per al desenvolupament local de territoris oblidats i cada dia més despoblats. Una aposta cap a la millora en l'ocupació, en infraestructures, en l'estructura social i econòmica, i en la protecció del paisatge i el medi ambient; una proposta transversal per a un territori divers.
 
Laura Megias - AODL Ajuntament Sant Bartomeu del Grau