Ajuts a projectes d'integració social a persones amb discapacitats de la Fundació Mapfre 2009
Ajuts a projectes d'integració social a persones amb discapacitats de la Fundació Mapfre 2009.

Col·lectius als quals van dirigides les actuacions de les entitats susceptibles a rebre aquests ajuts:

 • Persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Persones amb discapacitat física.
 • Persones amb discapacitat sensorial.
 • Persones amb malalties mentals.
 • Persones amb altres malalties que provoquin dependència.

Tipologies de projectes susceptibles a rebre aquests ajuts:

 • Prevenció, atenció precoç i rehabilitació a centres de dia o instal·lacions de característiques similars.
 • Pisos tutelats i/o recursos residencials.
 • Atenció a domicili i acompanyament.
 • Respir familiar.
 • Centres ocupacionals i formació ocupacional.
 • Formació, orientació, i recolzament a les famílies i el voluntariat.
 • Activitats socioculturals, esportives i de participació activa a la societat.

Requisits de les entitats sol·licitants:

 • Han de ser entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, federacions i confederacions).
 • Algun dels seus objectius han de ser l'atenció a algun dels col·lectius esmentats anteriorment.
 • Han d'acreditar una antiguitat mínima de 3 anys.
 • Han de demostrar una experiència de treball mínim de 2 anys.
 • Han de disposar de les estructures necessàries per a dur a terme el projecte.
 • Han de tenir la seva seu a territori espanyol.

Aportació:

 • Fins a 9.000 €.
 • Fins al 75% del cost total del projecte.

Termini de presentació de projectes: des del 20 d'abril fins el 20 de maig de 2009.

Més informació: