Softcatalà

GUIA D'ESTIL

per a la localització de programari

Versió 01.11.05
Aquesta versió anul·la i substitueix totes les anteriors

http://www.softcatala.org
info@softcatala.orgÍndex
 
1.    Presentació
 
2.    Normes de traducció
    2.1.    El Recull de termes
    2.2.    Diàleg amb l'ordinador: formes verbals
        2.2.1.    L'usuari s'adreça a l'ordinador
        2.2.2.    L'ordinador s'adreça a l'usuari
        2.2.3.    Temps verbal
        2.2.4.    Futur
        2.2.5.    Ser i estar
        2.2.6.    La construcció verb + de + infinitiu
    2.3.    Oracions passives
    2.4.    Gerundis
    2.5.    Altres expressions sintètiques
    2.6.    Complement + substantiu
    2.7.    Abreviacions
        2.7.1.    Símbols
        2.7.2.    Abreviatures
        2.7.3.    Sigles
            2.7.3.1.    Apostrofació
            2.7.3.2.    Plurals
            2.7.3.3.    Utilització en textos llargs
        2.7.4.    Nombres ordinals
    2.8.    Ús de majúscules
        2.8.1.    Noms dels programes informàtics
    2.9.    Noms propis
    2.10.    Articles
    2.11.    Possessius
    2.12.    Expressió de la quantitat
    2.13.    Preposicions de lloc
        2.13.1.    Preposicions a i en
        2.13.2.    Preposicions de lloc compostes
    2.14.    El guionet
    2.15.    en + infinitiu
    2.16.    El pronom es
    2.17.    La doble negació
    2.18.    El prefix e-
    2.19.    Com i com a
    2.20.    Localització. Qüestions generals
        2.20.1.    Noms de les tecles
        2.20.2.    Diferències culturals
        2.20.3.    Qualitat dels originals
    2.21.    Mots i calcs anglesos que cal evitar
        2.21.1.    Sí / si
        2.21.2.    Ús de sorry
        2.21.3.    To be about to
        2.21.4.    Missatges d'error
 
3.    Errors més freqüents
    3.1.    Tipografia
    3.2.    Mots incorrectes i barbarismes
    3.3.    Construccions incorrectes
    3.4.    Errors en el gènere i majúscules/minúscules de les sigles, abreviatures i símbols
    3.5.    Confusió entre per i per a
    3.6.    Els falsos amics
    3.7.    Ús incorrecte de la construcció d'altres
 
4.    Altres documents de Softcatalà
 
5.    Bibliografia i agraïments
 
Apèndix 1    Sigles més utilitzades
Apèndix 2    Els països en català
Apèndix 3    Els idiomes en català
Apèndix 4    Recomanacions del TERMCAT quant a la qualitat dels textos1. Presentació

Quan Softcatalà va néixer cap allà el 1997, com una iniciativa d'uns quants amics, mai no podíem imaginar tota la feina que faríem per la nostra llengua en anys vinents i la quantitat de gent que ens ajudaria a fer d'aquest projecte una realitat.

Malgrat que aquell 1997 queda ja lluny en les nostres memòries, nosaltres ja teníem una experiència sòlida en el món de la traducció de programari, i, abans de començar a traduir una paraula, el primer que vam fer va ser escriure un glossari, que més tard publicaríem com el nostre Recull de termes. A continuació vam començar a establir els criteris generals de traducció, que finalment han donat com a resultat aquesta Guia d'estil.

La Guia d'estil no és ni una gramàtica ni un diccionari. Donem per descomptat que els traductors tenen uns coneixements mínims de català i, en qualsevol cas, sempre poden servir-se del diccionari (reconeixem com a oficial el darrer Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, la primera edició del qual va aparèixer el setembre de 1995) i/o d'alguna gramàtica. També poden consultar les pàgines del TERMCAT i l'apèndix 4, on hi ha un seguit de recomanacions del TERMCAT per millorar la qualitat dels textos traduïts.

L'objectiu de la Guia és establir les normes que s'han d'aplicar a totes i cadascuna de les traduccions que es fan a Softcatalà, i es pot considerar com el complement del Recull de termes. Hi incloem, però, algunes normes gramaticals que són, de vegades, poc conegudes o que provoquen confusió entre traductors i correctors.

Aquesta Guia d'estil ha estat revisada pel Centre de Terminologia TERMCAT, que hi ha aportat els criteris que ha anat establint i les recomanacions que ha anat fent al llarg de la seva experiència, des del 1985, en l'assessorament terminològic adreçat a la localització de productes informàtics en català i, en concret, el contingut del document "Criteris per a la localització de productes informàtics en català".

Fent públic aquest document esperem posar la nostra experiència a l'abast de tothom que vulgui escriure programes en català, traduir-los d'altres llengües o que simplement té curiositat per aquest món de confluència entre la llengua i la informàtica.

L'equip de Softcatalà

NOTA.- Tot i que les darreres ampliacions de la Guia li han donat una grandària considerable, hem preferit mantenir-la tota en una sola pàgina HTML per tal de facilitar-ne la impressió en paper, atès que ens consta que diversos usuaris la imprimeixen per consultar-la amb més comoditat.
2. Normes de traducció

El català -com totes les llengües del món- té variació dialectal. La normativa catalana preveu, en alguns casos, dues formes (com ara "faci/faça", "pogués/poguera", "serveixen/servesquen", "sigut/estat", etc.). Ara bé, per raons purament pràctiques i de coherència, en les traduccions de programari al català s'usaran, dins les formes previstes per la normativa, les pròpies del català central (que, de fet, són les més usades). Per tant:

no utilitzarem
sinó que utilitzarem
imprimi'limprimir-lo
es fitxerel fitxer
aparegaaparegui
a vorea veure
seuaseva
trauretreure
indicamindiquem
tindre, vindretenir, venir
descarregaradescarregués
térmenstermes

2.1. El Recull de termes

El Recull de termes, que ha estat revisat pel TERMCAT, és l'eina de consulta fonamental per a la localització al català. S'ha creat per mantenir la coherència entre les diferents aplicacions que es tradueixen i entre les diferents parts d'una mateixa aplicació, ja que, com és obvi, no totes les traduccions les realitza el mateix traductor. Per tant, la traducció d'un mot que s'ha d'utilitzar preferentment és la que figura al Recull de termes, especialment en frases sense context.

Un exemple força entenedor d'això és OK. Atès que aquest terme apareix amb moltíssima freqüència, si un traductor el traduís per "D'acord", un altre per "Accepta" i un tercer per "Bé", al final de la traducció ens trobaríem amb una aplicació plena d'incoherències lingüístiques. El mateix es podria aplicar a delete o a password, entre molts altres exemples.

No obstant això, i atès que és impossible preveure traduccions per a tots els termes i la seva aplicació en tots els entorns possibles, en traduccions de frases llargues, com poden ser els fitxers d'ajuda, el traductor pot haver d'utilitzar una altra traducció no prevista al Recull de termes, però en aquest cas cal informar-ne el coordinador de traducció. També, si el traductor creu que la traducció del Recull de termes no s'adiu de cap manera amb el significat real del que s'ha de traduir, n'ha d'informar també el coordinador.

Quan apareguin termes nous als fitxers cal fer-ne una llista i enviar-la al coordinador de traducció. Si és possible donar-ne una traducció, cal incloure-la a la llista juntament amb exemples de la seva utilització (context) per tal de facilitar-ne la inclusió al Recull de termes.

2.2. Diàleg amb l'ordinador: formes verbals

La immensa majoria -per no dir la totalitat- dels originals per traduir són en anglès i, atesa la poca precisió d'aquest idioma pel que fa a les formes verbals, no se sap mai si l'autor volia indicar un infinitiu, un imperatiu, un indicatiu, etc. És per això que es fa necessari establir unes normes de redacció que són les següents:

2.2.1. L'usuari s'adreça a l'ordinador

Quan és l'usuari qui s'adreça a l'ordinador, s'utilitzarà sempre l'imperatiu en segona persona del singular (que correspon al tractament de "tu"). Això ho trobarem sovint en els menús i en alguns quadres de diàleg, especialment els d'opcions de configuració. D'aquesta manera, no utilitzarem "Editar", sinó "Edita", ni "Obrir", sinó "Obre", com podeu veure en aquesta captura de pantalla del Navegador 4.7 (en vermell, les formes en imperatiu):

2.2.2. L'ordinador s'adreça a l'usuari

Quan, al contrari, és l'ordinador qui s'adreça a l'usuari, donant-li informació, fent-li una pregunta, etc., la forma que cal utilitzar és l'imperatiu en segona persona del plural (que correspon al tractament de "vós"). Això ho trobem sobretot en alguns quadres de diàleg i en la documentació, com podeu veure en aquestes altres captures de pantalla:Nota.- Com podreu observar, cal tenir en compte que el fet d'utilitzar la segona persona del plural no implica necessàriament que l'ordinador s'estigui adreçant a més d'una persona i, per tant, no escriurem "esteu desconnectats" sinó "esteu desconnectat", ni "esteu segurs" sinó "esteu segur". Aquesta mateixa norma s'aplica quan l'ordinador pregunta alguna cosa a l'usuari.

2.2.3. Temps verbal

En general, mantindrem el temps verbal de l'original, excepte en el cas del pretèrit imperfet anglès que el traduirem pel present perfet català. Donem com a exemple l'auxiliar can, juntament amb la construcció equivalent to be able to que són potser els verbs que surten més sovint, però al Recull de termes hi trobareu altres exemples.

Forma en anglès
Traducció en català
I cannot / I'm unable toNo puc
Cannot / Unable toNo es pot
I could not / was unable toNo he pogut
Could not / Was unable toNo s'ha pogut
(The program, etc.) cannot / is unable to(El programa, etc.) no pot
(The program, etc.) could not / was unable to(El programa, etc.) no ha pogut
You cannot / are unable toNo podeu
You could not / were unable toNo heu pogut

I el mateix per a les oracions afirmatives i tots els altres verbs.

2.2.4. Futur

S'ha d'evitar l'ús inadequat del futur verbal, que sovint s'utilitza impròpiament en lloc del present:

Text original The first entry will have to be...
Incorrecte La primera entrada haurà de ser...
Correcte La primera entrada ha de ser...

2.2.5. Ser i estar

Atès que l'anglès to be es pot traduir en alguns casos com ser i en d'altres com estar, cal anar en compte amb l'ús d'aquests verbs i utilitzar-los d'acord amb la normativa de la llengua catalana.

Generalment, els dubtes sobre ser i estar es concreten en dos casos: per indicar lloc i amb adjectius.

 • Per indicar lloc
 • Per indicar lloc s'empra ser; no és correcte l'ús d'estar en aquest cas:

  Text original File X is in folder Y
  Incorrecte El fitxer X està la carpeta Y
  Correcte El fitxer X és a la carpeta Y

  Text original The database is on disk
  Incorrecte La base de dades està al disc
  Correcte La base de dades és al disc

  Nota.- El verb estar s'usa quan s'especifica la durada (Estaré allà unes dues hores) i, aplicat a persones, quan vol dir 'treballar' o 'viure' (Estic a l'agència de viatges; (S')està a Sabadell, a ca sa germana). Aquests contextos, però, no solen aparèixer en traduccions d'aplicacions informàtiques.

 • Amb adjectius
 • Davant un adjectiu (o un participi), hi ha molts casos que en la llengua general tant es pot posar ser com estar (La sopa és o està calenta). Per a les traduccions de Softcatalà recomanem l'ús de ser, ja que és la forma tradicional:

  Text original The database is empty
  Incorrecte La base de dades està buida
  Correcte La base de dades és buida

  Altres exemples:

  El disc és ple (millor que El disc està ple)
  L'accés a aquest web és restringit
  És prohibit usar aquest programa sense llicència
  El programa era obert, però s'ha tancat a causa d'un error

  Ara bé, cal estar segur que ser s'usa correctament, ja que hi ha casos en què només hi pot anar estar:

  El programa X està descarregat
  El document està desconfigurat
  El disc està danyat

  En cas de dubte, poseu estar (o qualsevol altra solució no compromesa, com ara el disc ja s'ha formatat).

  2.2.6. La construcció verb + de + infinitiu

  En la construcció verb + de + infinitiu en què de és optatiu, a les traduccions no hi posarem de:

  Incorrecte Teniu prohibit d'accedir al fitxer
  Correcte Teniu prohibit accedir al fitxer

  2.3. Oracions passives

  S'ha de vigilar amb les oracions passives angleses, ja que el català no en fa un ús tan habitual com l'anglès. Per tant, sempre intentarem convertir les frases a la forma activa:

  Text original Your signature is not displayed, but is added to the message window when the message is sent
  Incorrecte La vostra signatura no és visualitzada, però és afegida a la finestra del missatge quan és enviat
  Correcte La vostra signatura no es visualitza, però s'afegeix a la finestra del missatge quan s'envia

  Tingueu present, alhora, que usualment cal modificar l'ordre dels components de la frase respecte de la llengua de partida de la traducció:

  Text original The file has been saved
  Incorrecte El fitxer s'ha desat
  Correcte S'ha desat el fitxer

  Això no vol dir que no es pugui utilitzar la forma passiva si és realment necessari:

  Text original mIRC has been developed by Khaled Mardam-Bey
  Incorrecte El mIRC l'ha desenvolupat Khaled Mardam-Bey
  Correcte El mIRC ha estat desenvolupat per Khaled Mardam-Bey

  2.4. Gerundis

  Quan en anglès s'utilitza el gerundi per indicar una acció que s'està executant, en català no s'ha de traduir literalment per un gerundi, sinó que s'acompanyarà de la forma "S'està..." o bé "S'estan...":

  Text original Downloading mail
  Incorrecte Baixant el correu
  Correcte S'està baixant el correu

  Text original Compacting databases
  Incorrecte Compactant les bases de dades
  Correcte S'estan compactant les bases de dades

  Cal afegir que molts gerundis es tradueixen per "en" + infinitiu:

  Text original An error has occurred when reading mail
  Incorrecte S'ha produït un error quan llegint el correu
  Correcte S'ha produït un error en llegir el correu

  I altres, per un substantiu, especialment en títols i opcions:

  Text original2.3 Editing files
  Incorrecte2.3 Editant els fitxers
  Correcte2.3 Edició de fitxers

  D'altra banda, s'ha d'evitar l'ús del gerundi en construccions que no indiquin simultaneïtat, com en els exemples següents:

  Gerundi incorrecteConstrucció correcta
  S'ha produït un error, fent-se malbé el fitxerS'ha produït un error i el fitxer s'ha fet malbé
  L'aplicació s'ha instal·lat ocupant 543 kBL'aplicació s'ha instal·lat i ha ocupat 543 kB

  El gerundi expressa una acció (p.ex., S'estan baixant els fitxers, El document s'està imprimint, etc.) i per això tampoc pot usar-se com si fos un adjectiu (és a dir, amb valor estàtic):

  Gerundi incorrecteConstrucció correcta
  Fitxer contenint la documentacióFitxer que conté la documentació

  2.5. Altres expressions sintètiques

  Molts dels missatges en què l'anglès empra expressions sintètiques (tant nominals com verbals) en català és preferible redactar-los de forma completa utilitzant oracions amb un verb conjugat.

  Aquest és el cas del gerundi i també de:

 • l'infinitiu


 • Text originalThe file has been saved. Continue?
  IncorrecteS'ha desat el fitxer. Continuar?
  CorrecteS'ha desat el fitxer. Voleu continuar?

 • el substantiu


 • Text originalError in file
  IncorrecteError en el fitxer
  CorrecteHi ha un error en el fitxer

 • l'adjectiu


 • Text originalUnremovable folder
  IncorrecteCarpeta ineliminable
  CorrecteNo es pot eliminar la carpeta

 • substantiu + adjectiu


 • Text originalOption enabled
  IncorrecteOpció habilitada
  CorrecteL'opció és habilitada

 • substantiu + participi


 • Text originalOption has been enabled
  IncorrecteOpció habilitada
  CorrecteS'ha habilitat l'opció

  2.6. Complement + substantiu

  Especialment en traduir frases amb poc context, convé recordar que, en anglès, el complement va davant del substantiu. Així, com a regla general, les frases com ara Operating System Database Manager Program Files les traduirem cap enrere, és a dir, aquest exemple es traduiria per Fitxers del programa del gestor de bases de dades del sistema operatiu.

  Malauradament, sovint és difícil establir si ens trobem davant d'una construcció del tipus complement + substantiu (com ara Download Manager, gestor de baixades), o d'una del tipus verb en imperatiu + substantiu (com ara Load Settings, carrega els paràmetres). Només el context ens hi podrà ajudar o, si no n'hi ha, l'experiència en altres casos similars, o fins i tot la intuïció.

  D'altra banda, cal recordar que, en català, el complement generalment es posposa al substantiu:

  Text originalConsider following steps
  IncorrecteTingueu en compte els següents passos
  CorrecteTingueu en compte els passos següents

  2.7. Abreviacions

  No s'han de confondre els símbols, les abreviatures i les sigles.

  Els símbols són "lletres o conjunts de lletres utilitzades per representar magnituds, quantitats, unitats, operacions, etc.", no porten punt i són objecte de consens internacional.

  Les abreviatures són "representacions gràfiques d'un mot o d'una frase per una o algunes de les seves lletres", porten un punt al final i gaudeixen d'un cert consens general.

  A diferència de les abreviatures, les sigles són "lletres inicials d'un o més mots usades com a abreviació". Cal dir també que moltes sigles són acrònims, és a dir, "abreviacions formades amb lletres o segments inicials o finals extrets dels mots que componen una frase".

  2.7.1. Símbols

  Les unitats de mesura són els símbols més habituals amb què us podeu trobar. Sempre s'acaben sense punt i habitualment s'escriuen en minúscula (p. ex. k, per quilo-), llevat dels casos en què el símbol prové d'un nom propi o quan es tracta de símbols dels múltiples més grans, que cal escriure en majúscula (p. ex. G, per giga-). Els símbols de les unitats complexes s'han d'escriure en minúscula o majúscula segons les característiques dels seus formants (p. ex. Mbit, per megabit). Aquí teniu una llista dels símbols més habituals en informàtica:

  Símbol en català
  Significat en català
  Símbol en anglès
  Significat en anglès
  "polzada"inch
  bbitbbit
  Bbyte, octetb, Bbyte
  bitps bits per segonbpsbits per second
  Bps bytes per segon, octets per segonbps, Bpsbytes per second
  cmcentímetrecmcentimeter
  Gb, GbitgigabitGbgigabit
  GBgigabyte, gigaoctetGb, GBgigabyte
  Gbitpsgigabits per segonGbitps, Gbpsgigabits per second
  GBps gigabytes per segon, gigaoctets per segonGbps, GBpsgigabytes per second
  hhorahhour
  HzhertzHzhertz
  kb, kbitquilobitkbkilobit
  kBquilobyte, quilooctetkb, kBkilobyte
  kbitpsquilobits per segonkbitps, kbpskilobits per second
  kBpsquilobytes per segon, quilooctets per segonkbps, kBpskilobytes per second
  kHzquilohertzkHzkilohertz
  mmetremmeter
  Mb, MbitmegabitMbmegabit
  MBmegabyte, megaoctetMb, MBmegabyte
  Mbitpsmegabits per segonMbitps, Mbpsmegabits per second
  MBps megabytes per segon, megaoctets per segonMbps, MBpsmegabytes per second
  MHzmegahertzMHzmegahertz
  minminutminminute
  mmmil·límetremmmillimeter
  ppppunts per polzadadpidots per inch
  ssegonssecond

  És important que els símbols s'escriguin tal com s'indica, especialment en el cas de les unitats de mesura; és a dir, per exemple, quilobyte s'escriu amb la k minúscula i la B majúscula, i megabyte amb totes dues en majúscula.

  2.7.2. Abreviatures

  Les abreviatures més habituals amb què us podeu trobar són les dels dies de la setmana, les dels mesos i alguna altra:

  dl. - dilluns
  dt. - dimarts
  dc. - dimecres
  dj. - dijous
  dv. - divendres
  ds. - dissabte
  dg. - diumenge

  gen. - gener
  feb. - febrer
  març - març
  abr. - abril
  maig - maig
  juny - juny
  jul. - juliol
  ago. - agost
  set. - setembre
  oct. - octubre
  nov. - novembre
  des. - desembre

  a/e (adreça electrònica)
  c/e (correu electrònic)
  etc. (etcètera)
  màx. (màxim)
  mín. (mínim)
  núm. (número)
  p.ex. (per exemple)
  pàg. (pàgina)
  tel. (telèfon)
  telecom. (telecomunicacions)
  veg. (vegeu)

  És important que respecteu la forma de les abreviatures i que les escriviu exactament tal com s'indica, atès que són abreviacions consensuades i acceptades inequívocament per a la comunicació.

  2.7.3. Sigles

  En el llenguatge de la informàtica hi ha una tendència prolífica a utilitzar sigles, que generalment ens arriben al català a través de l'anglès, per exemple, PC, SCSI, USB, DOS, etc. Sempre que sigui possible cal emprar la forma catalana de les sigles, de manera que les lletres que la constitueixin corresponguin al sintagma desenvolupat.

  Així, hem d'usar les traduccions al català de sigles que s'utilitzen àmpliament, com ara XDSI (xarxa digital de serveis integrats) i les que han estat normalitzades en català pel TERMCAT, com ara PMF (preguntes més freqüents). Ara bé, convé respectar els casos en què la sigla anglesa està molt consolidada tant en català com internacionalment; n'és un exemple la sigla CD per "disc compacte" o PC per "ordinador personal".

  Cal escriure les sigles sempre en majúscules, mai en cursiva i sense punt darrere de cadascuna de les lletres que les componen.

  Podeu consultar l'Acronym Finder per als acrònims que desconeixeu i en voleu saber el significat o fer clic aquí per veure una llista de les principals sigles utilitzades en la localització de productes informàtics.

  2.7.3.1. Apostrofació

  En general, considerarem les sigles com un mot més i les apostrofarem, doncs, seguint les normes generals d'apostrofació en català, tenint en compte el gènere (masculí o femení) del concepte que descriuen i la manera com es llegeixen (lletra a lletra o com un sol mot) i no pas la manera com s'escriuen, ni el nom desenvolupat a què corresponen:

  Masculines
  Femenines
  el BASIC (codi)la GPL (llicència)
  el CD-ROM (disc)les PMF (preguntes)
  el PC (ordinador)la RAM (memòria)
  l'HTML (llenguatge)
  (l'hac-te-ema-ela)
  l'SCSI (interfície)
  (l'essa-ce-essa-i)
  l'URL (localitzador)
  (l'u-erra-ela)
  l'XDSI (xarxa)
  (l'ics-de-essa-i)

  Consulteu l'Apèndix 1 en cas de dubte.

  2.7.3.2. Plurals

  En català, les sigles no tenen plural; l'article que les precedix estableix si s'estan utilitzant en singular o en plural. Per tant, no direm "els CD-ROMs", ni "els PC's", sinó simplement "els CD-ROM" i "els PC".

  2.7.3.3. Utilització en textos llargs

  Quan traduïm textos llargs (fitxers d'ajuda, qualsevol tipus de documentació, etc.) i especialment en el cas de sigles poc conegudes o poc habituals, el primer cop que apareix una sigla cal indicar el sintagma desenvolupat a què correspon, entre parèntesis i en cursiva, així com la traducció aproximada en català:

  ... Pel que fa a la CRL (Certificate Revocation List, llista de revocació de certificats), és una ...

  ... a la GPL (General Public License, llicència pública general) s'esmenta que ...

  En canvi, no hi ha cap necessitat d'indicar, per exemple, què és un PC o un CD-ROM, ja que s'assumeix que aquestes sigles són habituals en l'àmbit de la informàtica. Per tant, escriurem

  ... al PC teniu segurament una unitat de CD-ROM que ...

  i no

  ... al PC (Personal Computer, ordinador personal) teniu segurament una unitat de CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory, memòria només de lectura en disc compacte) que...

  2.7.4. Ordinals

  Els nombres ordinals s'abreugen amb la xifra i l'última lletra del nom, sense punt al final; així doncs, cal fer 1r, 2n, 3a, 4t, , etc.

  2.8. Ús de majúscules

  En anglès hi ha una certa tendència a utilitzar majúscules en les lletres inicials d'una paraula molt sovint; en català, en canvi, no. Per tant, en les traduccions al català una paraula començarà amb majúscula només en els casos següents, que il·lustrem amb diverses captures de pantalla del Navegador:

  • A principi de text, al començament d'una frase i després de punt, admiració, interrogació o punts suspensius:

  • Si es tracta d'un nom propi:

  • Si es tracta del nom d'un menú, d'una opció de menú, d'una finestra, d'un quadre de diàleg, etc. En cas que el nom en qüestió consti de més d'una paraula, només es posarà en majúscula la primera lletra del primer dels mots que el componen:


  • Evidentment, si es tracta d'una sigla (consulteu l'apartat Sigles):

  2.8.1. Noms dels programes informàtics

  Per a la utilització de majúscules en aquest camp hem de tenir en compte que:
  • Els noms de programes informàtics, llenguatges de programació i sistemes operatius s'escriuran amb la primera lletra en majúscula: Word, Excel, Navegador (però: dBase); Basic, Cobol, Pascal; Linux, Windows. Si són compostos (sovint amb Win- o Web-), poden portar una majúscula al mig: WinAmp, WebCopier, GetRight, PowerPoint.

  • Els noms genèrics, amb minúscula: un client de correu, un navegador d'Internet, un editor d'HTML.

  • 2.9. Noms propis

   Els noms propis de productes, programes, empreses, etc. (Communicator, Full Circle Software, GetRight, etc.) no es traduiran, excepte Navigator o Netscape Navigator que es traduirà com "el Navegador", i les diferents parts del Netscape Communicator, que també es traduiran: Netscape Composer és "el Redactor" i Netscape Messenger és "la Missatgeria".

   2.10. Articles

   En anglès no se solen posar els articles the ni a/an en esmentar determinats conceptes, però en les traduccions al català, i sempre segons el context, en molts casos caldrà afegir-los:

   Text originalDownloading Mail
   IncorrecteS'està baixant correu
   CorrecteS'està baixant el correu

   Text originalPlease select location
   IncorrecteSi us plau, seleccioneu ubicació
   CorrecteSi us plau, seleccioneu una ubicació

   Sovint la intuïció, juntament amb les normes ortogràfiques, us ajudaran a decidir si l'article és necessari o no. En tot cas, l'article ha de precedir sempre els noms de programes, sistemes operatius, etc.: l'Excel, l'MS-DOS, el Windows, el Linux, el GIMP.

   2.11. Possessius

   Els missatges que ens dóna l'ordinador són plens d'expressions com ara "your computer", "your file", etc. En aquests casos, n'utilitzarem la traducció corresponent només quan hi pugui haver dubtes que l'ordinador està parlant del nostre ordinador, del nostre fitxer, etc.:

   Text originalAre you sure you want to remove your file?
   IncorrecteEsteu segur que voleu eliminar el vostre fitxer?
   CorrecteEsteu segur que voleu eliminar el fitxer?

   Regla pràctica: llegiu el text i comproveu que no hi ha dubte que es parla del nostre ordinador, fitxer, etc.

   Si es creu convenient de recollir el matís semàntic que el possessiu afegeix a la frase, es pot recórrer a estructures amb el verb "tenir" sense haver d'utilitzar el possessiu:

   Text originalPlease check your printer is properly installed
   IncorrecteSi us plau, comproveu que la vostra impressora està correctament instal·lada
   CorrecteSi us plau, comproveu que teniu la impressora correctament instal·lada

   En canvi, si convé indicar expressament que l'ordinador parla del nostre ordinador, fitxer, etc. conservarem el possessiu:

   Text originalA file with the same name already exists in the remote server. Do you want to upload your file anyway?
   IncorrecteAl servidor remot ja hi ha un fitxer amb el mateix nom; voleu penjar-hi igualment el fitxer?
   CorrecteAl servidor remot ja hi ha un fitxer amb el mateix nom; voleu penjar-hi igualment el vostre fitxer?

   2.12. Expressió de la quantitat

   En la documentació, cal expressar les quantitats que apareguin dins dels textos en xifres o en lletres seguint els criteris generals per a la llengua catalana. En el programari, per raons d’economia lingüística, s’utilitzaran sempre les xifres (vegeu també Nombres ordinals).

   Recordeu que el nombre "dos" te femení: dues pàgines. (Però: la pàgina dos, atès que aquí és un ordinal: la pàgina número dos.)

   2.13. Preposicions de lloc

   2.13.1. Preposicions a i en

   A vegades es fa difícil establir si s'ha d'utilitzar a o en:

  • Per indicar moviment, en general utilitzarem a:
  • Els documents obsolets es poden enviar a la paperera
   Torneu a la pàgina anterior

   Però si després de la preposició hi ha un determinant o un numeral (aquest, alguna, un, tres) començat per vocal i que no és l'article determinat (el, la, els, les), i tot i que segons la normativa actual es poden utilitzar les dues preposicions indistintament, a Softcatalà, per motius de coherència, utilitzarem sempre en:

   Voleu desar el fitxer en aquesta carpeta?

  • Per indicar situació, en general utilitzarem a:
  • Comproveu que la impressora està connectada a l'ordinador
   Les plantilles són a la carpeta Templates
   Però si després de la preposició hi ha un determinant o un numeral (aquest, alguna, un, tres) començat per vocal i que no és l'article determinat (el, la, els, les), a Softcatalà utilitzarem sempre en:
   Trobareu aquesta aplicació en diversos llocs
   A més, si el lloc és plural i no hi ha articles ni determinants s'usa en:
   Els fitxers són en discs diferents

   2.13.2. Preposicions de lloc compostes

   En català, les preposicions de lloc (del tipus damunt, sota, davall, darrere, etc.) poden anar acompanyades d'altres preposicions (a i de) i fins i tot d'articles. Per tant, totes aquestes possibilitats són correctes:

   És damunt la taula
   És damunt de la taula
   És a damunt de la taula
   És al damunt de la taula

   A Softcatalà, per unificar criteris de redacció, i amb voluntat simplificadora, posarem sempre la variant més curta de totes les possibles. Així:

   Posa la imatge darrere (millor que no pas: Posa la imatge al darrere)
   Porta la imatge davant (millor que no pas: Porta la imatge al davant)
   Posa una columna sobre l'altra (millor que no pas: Posa una columna a sobre de l'altra)
   Posa una columna sota l'altra (millor que no pas: Posa una columna a sota de l'altra)
   Posa-ho baix (millor que no pas: Posa-ho a baix)
   Posa-ho sota (millor que no pas: Posa-ho a sota)
   Damunt la línia de text (millor que no pas: Damunt de la línia de text)

   Hi ha casos en què la variant més curta és amb una preposició:

   Posa-ho més a prop (i no: Posa-ho més prop)
   El text va davall de la imatge (i no: Davall la imatge)
   Posa-ho a sobre

   Nota: baix no es pot utilitzar quan s'indica el punt de referència: a baix de la finestra és incorrecte.

   L'avantatge d'aquest sistema, a més de la unificació, és que s'estalvia espai.

   2.14. El guionet

   La norma diu que, en utilitzar prefixos i mots compostos, generalment no es posa guionet:

   preenregistrament (i no pre-enregistrament)
   antivirus (i no anti-virus)
   audiovisual (i no audio-visual)

   Només en són excepcions els compostos en què concorren dos mots catalans i el segon comença per s, r o x (per evitar lectures errònies):

   posa-ratolins
   porta-sensors
   (però: minixip, perquè mini- és un prefix: aquí no hi ha composició)

   2.15. en + infinitiu

   Per indicar que té lloc una cosa quan en té lloc una altra, utilitzarem sempre la construcció en + infinitiu, i mai al + infintiu:

   En traduir documentació, cal tenir en compte
   En tancar l'ordinador, recordeu...

   2.16. El pronom es

   El pronom es, davant d'un mot començat per s-, ce- o ci-, s'escriurà sempre en la forma plena (se):

   Se sap que algunes característiques...
   Les propietats d'aquest programa se sumen a les de...

   2.17. La doble negació

   En frases negatives, les partícules mai, cap, res, gens i ningú han de dur no sempre:

   No tragueu mai el disquet abans d'hora Cap ordre no s'ha d'escriure en majúscules Sense la contrasenya, ningú no està autoritzat a accedir a la informació

   2.18. El prefix e-

   El prefix e- es traduirà sempre per "electrònic":

   e-mail: correu electrònic
   e-commerce: comerç electrònic
   e-cash: diner electrònic

   2.19. Com i com a

   La partícula com s'usa quan es vol dir 'en comparació a', 'semblant a':

   És un gestor de correu com l'Eudora (= semblant a l'Eudora)

   També quan introdueix una llista d'exemples; en aquest cas pot anar acompanyat de ara:

   Els gestors de correu, com l'Eudora o l'Outlook, poden fer diverses funcions
   Els gestors de correu, com ara l'Eudora o l'Outlook, poden fer diverses funcions

   Al seu torn, la partícula com a s'usa quan es vol dir 'en qualitat de', 'fent la funció de':

   El programa X pot treballar com a gestor de base de dades i com a processador de textos
   Com a administrador de la llista de correu, he de dir que...

   2.20. Localització. Qüestions generals

   2.20.1. Noms de les tecles

   Tot i que els teclats més estesos estan retolats en anglès o en espanyol, quan calgui traduir el nom d'una tecla utilitzarem els noms següents:

   Abreviacions i símbolsTerme
   Anglès
   Català
   Anglès
   Català
   AltAltalt key
   alternate key
   tecla d'alternativa
   Alt GrAlt Gralt graphic keytecla d'alternativa gràfica
   Backspace
   ¬
   Retrocésbackspace keytecla de retrocés
   Caps LockBloq Majcaps lock key
   shift lock key
   tecla de fixació de majúscules
   CtrlCtrlcontrol keytecla de control
   DelSuprdelete key erase keytecla de supressió
   EndFiend keytecla de final
   Enter
   Intro
   Return
   Retorncarriage return key
   enter key
   intro key
   return key
   tecla de retorn
   EscEscescape keytecla d'escapada
   HomeInicihome keytecla d'inici
   Ins
   Insert
   Inserinsert keytecla d'inserció
   Num lockBloq Númnumeric keyboard lock key
   numeric lock key
   tecla de fixació de teclat numèric
   Page Down
   Pg Dn
   Av Pàgpage down keytecla d'avançar pàgina
   Page Up
   Pg Up
   Re Pàgpage up keytecla de retrocedir pàgina
   Pause/BreakPausa/Interrbreak key
   pause break
   pause break key
   tecla de pausa/interrupció
   Print Screen
   Prt Scr
   Impr Pantprint screen keytecla d'impressió de pantalla
   Scroll LockBloq Desplscroll lock keytecla de fixació de desplaçament
   Shift
   ñ
   Majshift keytecla de majúscules
   TabTabtabulator keytecla de tabulació
   êêDown ArrowFletxa avall
   ééUp ArrowFletxa amunt
   èèRight ArrowFletxa dreta
   ççLeft ArrowFletxa esquerra

   A més, en un teclat podem trobar-hi les tecles següents:

   AnglèsCatalà
   arrow keytecla de cursor
   asterisk keytecla d'asterisc
   character keytecla de caràcter
   forward slash key
   slash key
   tecla de barra
   back slash key
   backslash key
   tecla de barra inversa
   function keytecla de funció
   minus keytecla de menys
   plus keytecla de més
   Windows keytecla de Windows

   Per indicar que dues o més tecles s'han de prémer de manera simultània farem servir el signe de suma ("+") i utilitzarem el símbol en majúscules. Per exemple, si volem indicar que, per fer una determinada acció, cal prémer les tecles Control i P alhora, ho indicarem així: CTRL+P.

   Per indicar que dues o més tecles s'han de prémer l'una després de l'altra farem servir la coma (",") i utilitzarem el símbol en majúscules. Per exemple, si volem indicar que, per fer una determinada acció, cal prémer seqüencialment les tecles Control, N i O, ho indicarem així: CTRL,N,O.

   2.20.2. Diferències culturals

   Hi ha diferències culturals entre l'anglès i el català que impliquen diferències de concepte, normes diverses de redacció, tractaments distints de la puntuació, etc. És indispensable tenir en compte aquestes diferències en traduir, que són, principalment:

   • L'ordre de la frase ha de ser lògic en català i no s'ha de veure mediatitzat per l'estructura sintàctica de l'anglès, sovint diferent. Així, cal respectar la seqüència següent:

   • Subjecte
   • Verb
   • Complements regits pel verb
   • Complements no regits


   • Text originalInserting can only be done in editing mode
    IncorrecteInserir només es pot fer en mode edició
    CorrecteNomés es pot inserir en mode edició
   • En les xifres, l'anglès indica els milers amb una coma i els decimals amb un punt, mentre que en català es fa a l'inrevés:

   • En anglès: 1,234,567.89
    En català: 1.234.567,89
   • Un billion són 1.000 milions (109), i no un bilió (1012), com podria semblar. Així, un bilió són one thousand billions.

   • En anglès, la unitat monetària s'escriu abans de la xifra; en català, després:

   • Mil dòlars en anglès: $1,000
    El mateix en català: 1.000 $
   • En anglès, les dates s'expressen com mes/dia/any o, en alguns casos, com any/mes/dia; en català, com dia/mes/any:

   • L'11/9/00 en anglès: 9/11/00 o bé 00/11/9, que s'escriu September 11th, 2000
    La mateixa data, en català: 11/9/00, que s'escriu 11 de setembre de 2000
  • En anglès, les hores s'expressen amb el format de 12 hores (AM o PM); en català, ho farem amb un format de 24 hores i separant l'hora dels minuts i els minuts dels segons per mitjà de dos punts:

  • Un quart de sis de la tarda, en anglès: 5:15:00 PM
   La mateixa hora, en català: 17:15:00

   2.20.3. Qualitat dels originals

   Tot i que malauradament en alguns casos la qualitat lingüística i terminològica del text original, en general anglès, és força qüestionable, el traductor ha d'intentar que el text resultant en català sigui adequat tant en el nivell sintàctic com morfològic, semàntic i lèxic.

   Al fet d'haver de traduir un original en aquest estat s'afegeixen sovint altres complicacions que interfereixen en la feina de traducció, com és la facilitat amb què en anglès es creen paraules noves a partir d'un terme conegut o l'escurçament de paraules que a voltes en programació es fa per tal d'estalviar escriptura o per raons d'espai.

   Des del punt de vista lingüístic, en general, aplicarem les normes que regeixen la llengua catalana i pel que fa a la terminologia recorrerem al Recull de termes de Softcatalà i la informació d'interès terminològic del TERMCAT, especialment als recursos en línia com ara el Cercaterm i la Neoloteca. En cap cas no crearem paraules noves i evitarem adaptacions lingüístiques del tipus zipat o zipejat per a l'anglès zipped ('comprimit en format zip'), gzipat per gzipped ('comprimit en format gzip'), pinged ('fet un PING'), etc.

   2.21. Mots i calcs anglesos que cal evitar

   Per qüestions d'estil, en traduir evitarem el calc d'un seguit d'expressions angleses. Les més habituals són:

   2.21.1. Sí / si

   Un error habitual en la localització de l'anglès al català és confondre la conjunció si amb la partícula afirmativa . L'afirmació anglesa yes s’expressa en català amb la partícula (amb accent damunt la i), que es distingeix de l’expressió de valor condicional si, equivalent de l'anglès if.

   Text originalYes, I want to use the file if available
   IncorrecteSi, vull utilitzar el fitxer si està disponible
   Correcte, vull utilitzar el fitxer si està disponible

   2.21.2. Ús de "sorry"

   Els programadors en llengua anglesa tenen una certa tendència a "humanitzar" els ordinadors fent que es disculpin quan, per alguna raó, no poden realitzar alguna ordre sol·licitada, de manera que el típic "Sorry" apareix pertot arreu. Això NO ho traduirem, sobretot perquè la manera catalana d'expressar el mateix concepte ("Em sap greu" o similar) ocupa més espai i és força ridícul utilitzar-la en aquest context. Per tant:

   Text originalSorry, unable to find the file
   IncorrecteEm sap greu, no puc trobar el fitxer
   CorrecteNo puc trobar el fitxer

   2.21.3. "To be about to"

   Aquesta construcció, que apareix amb una certa freqüència, no es traduirà per "estar a punt de", sinó per la construcció ara + futur:

   Text originalThe application is about to be installed
   IncorrecteL'aplicació està a punt d'instal·lar-se
   CorrecteAra s'instal·larà l'aplicació

   2.21.4. Missatges d'error

   Sovint ens trobem amb missatges d'error molt breus que comencen directament amb Error..., sense cap introducció prèvia; en aquests casos, i sempre que l'espai disponible no estigui limitat, afegirem "S'ha produït un", d'aquesta manera:

   Text originalError opening file
   IncorrecteError en obrir el fitxer
   CorrecteS'ha produït un error en obrir el fitxer

   D'altra banda, si el que diu l'original és An error has occurred, ho traduirem igualment per "S'ha produït un error":

   Text originalAn error has occurred when reading mail
   IncorrecteHa ocorregut un error en llegir el correu
   CorrecteS'ha produït un error en llegir el correu


   3. Errors més freqüents

   3.1. Tipografia

   • Tot sovint s'utilitza l'accent agut (´, caràcter ASCII ampliat 180) en comptes de l'apòstrof (', caràcter ASCII 39) per apostrofar paraules; això és incorrecte. Per tant, no heu d'escriure "l´adreça" ni "l´URL", sinó "l'adreça" i "l'URL".

   • Alguns traductors es troben amb problemes a l'hora d'escriure el punt volat (·, caràcter ASCII ampliat 183) que forma part de la ela geminada, i escriuen un punt normal (., caràcter ASCII 46) al seu lloc. Atès que la forma l.l és incorrecta (cancel.la), cal escriure l·l (cancel·la). A la majoria de teclats, el punt volat es troba a la tecla del 3. Per escriure la ela geminada, doncs, cal prémer Maj + 3 (ens referim a les tecles de les xifres, no pas a les tecles de funció, les que hi ha situades a la part superior del teclat). Si aquest caràcter no és al vostre teclat, premeu la tecla Alt i, sense deixar-la anar, escriviu 0183 al teclat numèric de la dreta (no amb els nombres de la part superior del teclat, sota les tecles de funció). Finalment, deixeu anar la tecla Alt, i el punt volat ha d'aparèixer allà on teniu la busca.

   3.2. Mots incorrectes i barbarismes

   Per influència de l'espanyol, i també per un desconeixement de l'idioma, sovint utilitzem mots que són incorrectes, o bé que són correctes però no s'utilitzen adequadament. En veurem els més freqüents:

   • adreça / direcció: Els usuaris tenen una adreça electrònica, poden consultar una adreça web i viuen en una adreça determinada de la seva localitat. En canvi, poden anar en direcció a un lloc.

   • alçada / alçària / altura: Una persona o un altre ésser viu pot fer una alçada d'1,80 m, però un tipus de lletra pot fer 20 punts d'alçària i una taula, 5 files d'alçària. Un avió pot volar a una altura de 10.000 m.

   • compondre / composar: Una cadena es compon (i no "es composa") de caràcters, o està composta (i no "composada") de caràcters. El verb composar no té aplicació en informàtica, o molt rarament.

   • darrere / darrera: La forma correcta és en -e: darrere (i no "darrera"). El mateix per a enrere, rere, etc.

   • em / hem: hem és una forma del verb haver; per tant, sempre du un participi darrere: hem obert, hem compilat, hem introduït. En canvi, em vol dir a mi, i s'utilitza amb formes verbals conjugades: em sembla, em dóna, em diu. Com a regla pràctica, es pot aplicar una prova: em pot canviar-se, a la llengua parlada, per me: em sembla = me sembla. En canvi, amb hem no es pot fer. Aplicant aquesta prova senzilla n'hi ha prou per saber quina de les dues formes hi ha d'anar.

   • fallar / fallir: Un procés, programa, etc., pot fallar o pot fallir, però no pot fer fallida, ja que aquest substantiu s'aplica a altres àmbits. Per raons de simplicitat, doncs, utilitzarem sempre el verb fallar.

   • major que / més gran que / menor que / més petit que: Un fitxer pot ser més gran o més petit que un altre, però mai major ni menor. Major i menor s'utilitzen molt poc, i només fora del nostre àmbit.

   • mida / mesura / tamany: Tamany és un castellanisme inacceptable, tot i que malauradament molt estès; un fitxer té una mida determinada, però es poden prendre mesures per fer-lo més petit. Una mesura pot ser utilitzar un altre tipus de compressió.

   • nombre / número: El mot nombre s'usa quan es pot canviar per quantitat (El nombre de visitants de la web és de XX = La quantitat de visitants...) o bé quan vol dir xifra (El nombre 0 no pot aparèixer mai). El mot número indica la posició dins una sèrie (exemples: el número de sèrie, el número de port, el número 6, el nombre de fitxers, el nombre d'instal·lacions). No es pot usar número en els casos en què pertoca nombre.

   • cerca / recerca / búsqueda: Tot i que "buscar" és correcte, búsqueda és un castellanisme i per tant cal utilitzar cerca o recerca. Per a les traduccions, també preferirem el substantiu "cerca" i el verb "cercar".

   • targeta / tarja: Tarja existeix, però no en el sentit amb què ens trobem normalment. Utilitzarem sempre targeta (de so, de vídeo, de xarxa, etc.)

   • varis / diversos: Varis existeix, però el seu ús és més restringit que diversos. En el sentit habitual de "diversos programes", "diverses aplicacions", etc., utilitzarem sempre diversos i diverses.

   • contrasenya / contrassenya: Tot i que contrassenya es veu escrit sovint, és un mot incorrecte. El mot correcte és contrasenya, amb una essa.

   • programari - maquinari / programaris - maquinaris: Tant programari com maquinari són mots que no tenen plural; per tant, programaris i maquinaris són mots incorrectes.

   3.3. Construccions incorrectes

   En la parla de cada dia utilitzem tot un seguit d'expressions, majoritàriament manllevades del castellà, que són incorrectes i que, evidentment, no utilitzarem en les traduccions. Algunes d'aquestes expressions incorrectes són:

   • Donat que: És la traducció incorrecta al català de l'expressió castellana dado que. Al seu lloc, utilitzarem atès que:

   • Text originalSince the FAQ are not updated...
    IncorrecteDonat que les PMF no estan actualitzades...
    CorrecteAtès que les PMF no estan actualitzades...

   • Doncs: En català no és correcte utilitzar doncs en sentit causal. Al seu lloc, utilitzarem ja que, perquè, etc.

   • Text originalThe file cannot be opened, as it does not exist
    IncorrecteNo es pot obrir el fitxer, doncs no existeix
    CorrecteNo es pot obrir el fitxer, ja que/perquè no existeix

   • En quant a: És la traducció incorrecta al català de l'expressió castellana en cuanto a. La forma correcta és quant a o bé pel que fa a:

   • Text originalAbout data transmission...
    IncorrecteEn quant a la transmissió de dades...
    CorrectePel que fa a/Quant a la transmissió de dades...

   • Hi han: El verb haver-hi és impersonal, per això no té plural en català central, atès que no té subjecte. Per tant, no es diu hi han, hi havien, hi hauran, sinó hi ha, hi havia, hi haurà, encara que el complement que el segueixi sigui plural:

   • Text originalThere are some commands that...
    IncorrecteHi han algunes ordres que...
    CorrecteHi ha algunes ordres que...

   • Tals com: És la traducció incorrecta al català de l'expressió castellana tales como. La forma correcta és com ara:

   • Text originalSome programs, such as Winamp, can perform...
    IncorrecteAlguns programes, tals com el Winamp, poden dur a terme...
    CorrecteAlguns programes, com ara el Winamp, poden dur a terme...

    També és incorrecta la construcció tal i com, ha de ser tal com: Tal com diu el manual...

   • Tenir que: És la traducció incorrecta al català de l'expressió castellana tener que. La forma correcta és haver de; també es pot utilitzar el verb impersonal caldre:

   • Text originalYou must close the file before deleting it
    IncorrecteAbans de suprimir el fitxer teniu que tancar-lo
    CorrecteAbans de suprimir el fitxer heu de tancar-lo / cal que el tanqueu

   3.4. Errors en el gènere i majúscules/minúscules de les sigles, abreviatures i símbols

   És important respectar el que s'indica a l'apartat Abreviacions per tal d'escriure-les correctament. Consulteu també l'apartat Sigles més utilitzades per comprovar-ne la grafia correcta. Atenció especial mereix la sigla URL que, al contrari del que hom pensa, és masculina i no femenina; així, és l'URL i no pas la URL.

   3.5. Confusió entre per i per a

   Davant de nom o de pronom s'utilitza per o per a segons el que es vulgui expressar: quan s'expressa qui fa l'acció o el motiu o la causa de l'acció (correspon normalment a l'anglès by o because of), utilitzarem per. En canvi, per expressar la finalitat o la destinació (correspon normalment a l'anglès to o for), utilitzarem per a.

   Davant d'infinitiu, malgrat les divergències en l'aplicació dels criteris normatius, a Softcatalà, per raons de claredat i de simplicitat, utilitzarem sempre per.

   Regla pràctica: en general, utilitzeu per allà on en espanyol utilitzaríeu por, i també davant d'infinitiu. En la resta de casos, utilitzeu per a. Exemples:

   Per desconnectar-vos, aneu al menú...
   Feu clic aquí per consultar...
   programa per navegar
   sistema per a la interconnexió
   oferta per als internautes
   navegació per Internet
   programa per comprimir fitxers
   programa per a la compressió de fitxers

   3.6. Els falsos amics

   Hi ha un cert nombre de termes anglesos la traducció correcta al català dels quals semblaria evident... però que és incorrecta. D'aquestes paraules se'n sol dir falsos amics o, en anglès, false friends. En veurem alguns dels més habituals en informàtica:

   Terme en anglès
   Traducció incorrecta
   (en el nostre àmbit)
   Traducció correcta
   (en el nostre àmbit)
   actualactualreal
   actuallyactualmentrealment
   assist, toassistirajudar
   billionbiliómil milions
   boot, tobotararrencar
   commandcomanda, comandamentordre
   currentcorrentactual
   datadatadades
   enter, toentrarintroduir
   fontfonttipus (de lletra)
   introduce, tointroduirpresentar
   largellarggran
   libraryllibreriabiblioteca
   questionqüestiópregunta
   re-re-(en molts casos) tornar a...
   reboot, torebotararrencar de nou
   recreate, torecreartornar a crear
   remove, toremouretreure, eliminar
   resume, toresumirreprendre
   summarysumariresum

   D'altra banda, hi ha alguns termes anglesos que de vegades traduïm sense pensar-nos-ho gaire, però, sense que aquesta traducció sigui incorrecta, i sempre depenent del context, n'hi ha de més adients:

   Terme en anglès
   Traducció habitual
   (en el nostre àmbit)
   Traduccions alternatives
   (en el nostre àmbit)
   company
   the company you work in
   companyia
   la companyia on treballeu
   empresa
   l'empresa on treballeu
   different
   a different name
   diferent
   un nom diferent
   altre
   un altre nom
   entire
   the entire document
   enter, sencer
   el document sencer
   tot
   tot el document
   in the
   in the file, in the list
   en el, en la
   en el fitxer, en la llista
   del, de la
   del fitxer, de la llista
   particular
   a particular file
   particular
   un fitxer particular
   concret, determinat
   un fitxer concret
   specific
   a specific file
   específic
   un fitxer específic
   determinat, concret
   un fitxer determinat
   specify, to
   specify a filename
   especificar
   especifiqueu un nom de fitxer
   indicar
   indiqueu un nom de fitxer

   3.7. Ús incorrecte de la construcció d'altres

   Sovint s'utilitza incorrectament la construcció d'altres allà on s'ha d'utilitzar simplement altres. Altres només pot dur la preposició de davant quan té valor partitiu, és a dir, quan es refereix a una part d'un col·lectiu ja esmentat (i sovint va acompanyat del pronom feble en). A més, com que d'altres substitueix un nom, no pot dur cap altre nom darrere. Exemples:

   Alguns documents poden editar-se amb el WordPad, però d'altres [documents], no
   Hi ha altres fitxers per traduir
   Alguns cops caldrà revisar la traducció; d'altres
   [cops], en canvi, no
   S'ha baixat altres programes


   4. Altres documents de Softcatalà

   Softcatalà ha elaborat un seguit de documents que, sense ser pròpiament guies de traducció, sí que us poden ser d'utilitat en la localització de programari en general, i que podeu aconseguir fent clic als enllaços següents:

   • Procés de l'anàlisi de localització
   • El procés inicial d'anàlisi d'un producte és un procés de vital importància per tal de determinar si un projecte és viable i es pot realitzar la localització del programa i tots els seus fitxers/components associats. Aquest document estudia els requisits que un programa ha de complir per poder ser traduït. Inclou una còpia del programa SLS.

   • Descripció del procés de localització a Softcatalà
   • Aquest document descriu el procés de localització de programes que seguim a Softcatalà. Aquest document s'adreça a tothom que estigui col·laborant en un projecte de localització de Softcatalà, a futurs membres i, en general, a qualsevol que tingui interès a conèixer com funcionem.

   • Guia per a la comprovació de la qualitat i el funcionament d'un programa traduït
   • Aquesta guia descriu els procediments bàsics que cal seguir per comprovar la qualitat tècnica i lingüística d'un producte informàtic un cop ha estat traduït; es fa servir com a referent en tots els programes traduïts des de Softcatalà.


   5. Bibliografia i agraïments

  • Anglicismos, barbarismos, neologismos y «falsos amigos» en el lenguaje informático. Asociación de Técnicos de Informática.
  • Biblioteca terminològica [En línia]. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.
  • Cercaterm [En línia]. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.
  • Diccionari de la Llengua Catalana. Institut d'Estudis Catalans; primera edició, setembre de 1995.
  • Diccionari d'Internet. TERMCAT; Enciclopèdia Catalana, 2001.
  • Diccionari Multilingüe de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana, 1997.
  • El català a TV3. Llibre d'estil. Edicions 62; segona edició, novembre de 1998.
  • Els verbs catalans conjugats. Joan Baptista Xuriguera; editorial Claret, 32ª edició.
  • Llibre d'estil del diari AVUI. Editorial Empúries; primera edició, juny de 1997.
  • Neoloteca [En línia]. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.
  • Versió electrònica revisada de la Guia lingüística pràctica 1. Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
  • Versió electrònica revisada de la Guia lingüística pràctica 2. Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
  • Simon and Schuster's International Dictionary. Simon & Schuster, Inc.
  • Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.


  • Volem agrair al Xavier Rull la seva inestimable col·laboració en la confecció i revisió d'aquesta Guia d'estil.


   Apèndix 1. Sigles més utilitzades

   Tornar al document principal

   Nota.- En negreta, la paraula que dóna a la sigla el seu gènere

   Sigla
   Significat en l'idioma original
   Traducció aproximada al català
   Article i/o apostrofació
   ADSLAsymmetric Digital Subscriber LineLínia d'abonat digital asimètrical'ADSL (f.)
   BIOSBasic Input-Output SystemSistema bàsic d'entrada-sortidael BIOS
   (però: la memòria BIOS)
   CD-RCompact Disc RecordableDisc compacte enregistrableel CD-R
   CD-RWCompact Disc RewritableDisc compacte reenregistrableel CD-RW
   CD-ROMCompact Disc Read Only MemoryDisc compacte de memòria només de lecturael CD-ROM
   CGICommon Gateway InterfaceInterfície comuna de passarel·lala CGI
   CPUCentral Processing UnitUnitat central de processamentla CPU, la UCP
   DNSDomain Name ServerServidor de noms de dominiel DNS
   DOSDisk Operating SystemSistema operatiu de discel DOS
   DVDDigital Versatile Disc, Digital Video DiscDisc versàtil digitalel DVD
   EUAEstats Units d'AmèricaEstats Units d'Amèricaels EUA
   FAQFrequently Asked QuestionsPreguntes més freqüents (PMF)les PMF
   FATFile Allocation TableTaula d'assignació de fitxersla FAT
   FTPFile Transfer ProtocolProtocol de transferència de fitxersl'FTP (m.)
   GNOMEGNU Network Object Model EnvironmentEntorn de model d'objecte de xarxa GNUel GNOME
   GNUGNU's Not Unix (System)(Sistema) GNU no és Unix [acrònim recursiu]el GNU
   GPLGeneral Public LicenseLlicència pública generalla GPL
   GUIGraphical User InterfaceInterfície gràfica d'usuarila GUI
   HTMLHyperText Markup LanguageLlenguatge de marcatge d'hipertextl'HTML (m.)
   HTTPHyperText Transfer ProtocolProtocol de transferència d'hipertextl'HTTP (m.)
   IMAPInternet Message Access ProtocolProtocol d'accés a missatges d'Internetl'IMAP (m.)
   ISDNIntegrated Services Digital NetworkXarxa digital de serveis integrats (XDSI)l'XDSI (f.)
   ISPInternet Services ProviderProveïdor de serveis d'Internetl'ISP (m.)
   KDEK Desktop EnvironmentEntorn d'escriptori Kel KDE
   LANLocal Area NetworkXarxa d'àrea localla LAN
   LCDLiquid Crystal DisplayPantalla de cristall líquidla LCD
   LILOLInux LOaderCarregador del Linuxel LILO
   NNTPNetwork News Transport ProtocolProtocol de transport de missatges en xarxal'NNTP (m.)
   OCROptical Character RecognitionReconeixement òptic de caràcters (ROC)el ROC
   OSOperating SystemSistema operatiuel SO, l'OS
   PCPersonal ComputerOrdinador personalel PC
   PMFPreguntes més freqüentsPreguntes més freqüentsles PMF
   POPPost Office ProtocolProtocol d'oficina de correusel POP
   PPPPoint-to-Point ProtocolProtocol punt a puntel PPP
   RAMRandom Access MemoryMemòria d'accés aleatorila RAM
   RDSIRed Digital de Servicios IntegradosXarxa digital de serveis integrats (XDSI)l'XDSI (f.)
   ROCReconeixement òptic de caràctersReconeixement òptic de caràctersel ROC
   ROMRead Only MemoryMemòria només de lecturala ROM
   SCSISmall Computer System InterfaceInterfície de sistema per a ordinadors petitsl'SCSI (f.)
   SGMLStandard Generalized Markup LanguageLlenguatge de marcatge generalitzat estàndardl'SGML (m.)
   SMTPSimple Mail Transfer ProtocolProtocol senzill de transferència de correul'SMTP (m.)
   TCP/IPTransfer Control Protocol/Internet ProtocolProtocol de control de transferència / Protocol d'Internetel TCP/IP
   (però: l'adreça IP)
   URLUniform Resource LocatorLocalitzador uniforme de recursosl'URL (m.)
   US(A)United States (of America)Estats Units d'Amèrica (EUA)els EUA
   USBUniversal Serial BusBus sèrie universall'USB (m.)
   VPNVirtual Private NetworkXarxa privada virtualla VPN
   XDSIXarxa Digital de Serveis IntegratsXarxa digital de serveis integratsl'XDSI (f.)
   XMLExtensible Markup LanguageLlenguatge de marcatge expandiblel'XML (m.)

   Tornar al document principal


   Apèndix 2. Els països en català

   La normativa ISO 3166-1 recull els codis de dues lletres de tots els països del món juntament amb el seu nom en anglès i francès. En la taula inferior s'indiquen els noms oficials anglesos i la seva traducció al català.

   (informació corresponent al 21/8/00)
   Codi
   Anglès
   Català
   AFAfghanistanAfganistan
   ALAlbaniaAlbània
   DZAlgeriaAlgèria
   ASAmerican SamoaSamoa Americana
   ADAndorraAndorra
   AOAngolaAngola
   AIAnguillaAnguilla
   AQAntarcticaAntàrtida
   AGAntigua and BarbudaAntigua i Barbuda
   ARArgentinaArgentina
   AMArmeniaArmènia
   AWArubaAruba
   AUAustraliaAustràlia
   ATAustriaÀustria
   AZAzerbaijanAzerbaitjan
   BSBahamasBahames
   BHBahrainBahrain
   BDBangladeshBangla Desh
   BBBarbadosBarbados
   BYBelarusBielorússia
   BEBelgiumBèlgica
   BZBelizeBelize
   BJBeninBenín
   BMBermudaBermuda
   BTBhutanBhutan
   BOBoliviaBolívia
   BABosnia and HerzegovinaBòsnia i Hercegovina
   BWBotswanaBotswana
   BVBouvet IslandIlla Bouvet
   BRBrazilBrasil
   IOBritish Indian Ocean TerritoryTerritori Britànic de l'Oceà Índic
   BNBrunei DarussalamBrunei
   BGBulgariaBulgària
   BFBurkina FasoBurkina Faso
   BIBurundiBurundi
   KHCambodiaCambodja
   CMCameroonCamerun
   CACanadaCanadà
   CVCape VerdeCap Verd
   KYCayman IslandsIlles Caiman
   CFCentral African RepublicRepública Centreafricana
   TDChadTxad
   CLChileXile
   CNChinaXina
   CXChristmas IslandIlla Christmas
   CCCocos (Keeling) IslandsIlles Cocos (Keeling)
   COColombiaColòmbia
   KMComorosComores
   CGCongoCongo
   CDCongo, the Democratic Republic of theCongo, República Democràtica del
   CKCook IslandsIlles Cook
   CRCosta RicaCosta Rica
   CICôte d'IvoireCosta d'Ivori
   HRCroatiaCroàcia
   CUCubaCuba
   CYCyprusXipre
   CZCzech RepublicRepública Txeca
   DKDenmarkDinamarca
   DJDjiboutiDjibouti
   DMDominicaDominica
   DODominican RepublicRepública Dominicana
   TPEast TimorTimor Oriental
   ECEcuadorEquador
   EGEgyptEgipte
   SVEl SalvadorEl Salvador
   GQEquatorial GuineaGuinea Equatorial
   EREritreaEritrea
   EEEstoniaEstònia
   ETEthiopiaEtiòpia
   FKFalkland Islands (Malvinas)Illes Malvines (Falkland)
   FOFaroe IslandsIlles Fèroe
   FJFijiFiji
   FIFinlandFinlàndia
   FRFranceFrança
   GFFrench GuianaGuaiana Francesa
   PFFrench PolynesiaPolinèsia Francesa
   TFFrench Southern TerritoriesTerritoris Francesos del Sud
   GAGabonGabon
   GMGambiaGàmbia
   GEGeorgiaGeòrgia
   DEGermanyAlemanya
   GHGhanaGhana
   GIGibraltarGibraltar
   GRGreeceGrècia
   GLGreenlandGroenlàndia
   GDGrenadaGrenada
   GPGuadeloupeGuadalupe
   GUGuamGuam
   GTGuatemalaGuatemala
   GNGuineaGuinea
   GWGuinea-BissauGuinea Bissau
   GYGuyanaGuyana
   HTHaitiHaití
   HMHeard Island and McDonald IslandsIlla Heard i Illes McDonald
   VAHoly See (Vatican City State)Vaticà
   HNHondurasHondures
   HKHong KongHong Kong
   HUHungaryHongria
   ISIcelandIslàndia
   INIndiaÍndia
   IDIndonesiaIndonèsia
   IRIran, Islamic Republic ofIran
   IQIraqIraq
   IEIrelandIrlanda
   ILIsraelIsrael
   ITItalyItàlia
   JMJamaicaJamaica
   JPJapanJapó
   JOJordanJordània
   KZKazak(h)stanKazakhstan
   KEKenyaKenya
   KIKiribatiKiribati
   KPKorea, Democratic People's Republic ofCorea, República Democràtica Popular de
   KRKorea, Republic ofCorea, República de
   KWKuwaitKuwait
   KGKyrgyzstanKirguizistan
   LALao People's Democratic RepublicLaos
   LVLatviaLetònia
   LBLebanonLíban
   LSLesothoLesotho
   LRLiberiaLibèria
   LYLibyan Arab JamahiriyaLíbia
   LILiechtensteinLiechtenstein
   LTLithuaniaLituània
   LULuxembourgLuxemburg
   MOMacauMacau
   MKMacedonia, the Former Yugoslav Republic ofMacedònia
   MGMadagascarMadagascar
   MWMalawiMalawi
   MYMalaysiaMalàisia
   MVMaldivesMaldives
   MLMaliMali
   MTMaltaMalta
   MHMarshall IslandsIlles Marshall
   MQMartiniqueMartinica
   MRMauritaniaMauritània
   MUMauritiusMaurici
   YTMayotteMayotte
   MXMexicoMèxic
   FMMicronesia, Federated States ofMicronèsia, Estats Federats de
   MDMoldova, Republic ofMoldàvia
   MCMonacoMònaco
   MNMongoliaMongòlia
   MSMontserratMontserrat
   MAMoroccoMarroc
   MZMozambiqueMoçambic
   MMMyanmarMyanmar
   NANamibiaNamíbia
   NRNauruNauru
   NPNepalNepal
   NLNetherlandsPaïsos Baixos
   ANNetherlands AntillesAntilles Holandeses
   NCNew CaledoniaNova Caledònia
   NZNew ZealandNova Zelanda
   NINicaraguaNicaragua
   NENigerNíger
   NGNigeriaNigèria
   NUNiueNiue
   NFNorfolk IslandIlla Norfolk
   MPNorthern Mariana IslandsIlles Marianes del Nord
   NONorwayNoruega
   OMOmanOman
   PKPakistanPakistan
   PWPalauPalau
   PSPalestinian Territory, OccupiedPalestina
   PAPanamaPanamà
   PGPapua New GuineaPapua Nova Guinea
   PYParaguayParaguai
   PEPeruPerú
   PHPhilippinesFilipines
   PNPitcairnPitcairn
   PLPolandPolònia
   PTPortugalPortugal
   PRPuerto RicoPuerto Rico
   QAQatarQatar
   REReunionReunion
   RORomaniaRomania
   RURussian FederationRússia
   RWRwandaRwanda
   SHSaint HelenaSaint Helena
   KNSaint Kitts and NevisSaint Christopher i Nevis
   LCSaint LuciaSaint Lucia
   PMSaint Pierre and MiquelonSaint Pierre i Miquelon
   VCSaint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent i les Grenadines
   WSSamoaSamoa
   SMSan MarinoSan Marino
   STSao Tome and PrincipeSâo Tomé i Príncipe
   SASaudi ArabiaAràbia Saudita
   SNSenegalSenegal
   SCSeychellesSeychelles
   SLSierra LeoneSierra Leone
   SGSingaporeSingapur
   SKSlovakiaEslovàquia
   SISloveniaEslovènia
   SBSolomon IslandsSalomó
   SOSomaliaSomàlia
   ZASouth AfricaSud-àfrica, República de
   GSSouth Georgia and the South Sandwich IslandsIlles Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
   ESSpainEspanya
   LKSri LankaSri Lanka
   SDSudanSudan
   SRSurinameSurinam
   SJSvalbard and Jan MayenSvalbard i Jan Mayen
   SZSwazilandSwazilàndia
   SESwedenSuècia
   CHSwitzerlandSuïssa
   SYSyrian Arab RepublicSíria
   TWTaiwan, Province of ChinaTaiwan
   TJTajikistanTadjikistan
   TZTanzania, United Republic ofTanzània
   THThailandTailàndia
   TGTogoTogo
   TKTokelauTokelau
   TOTongaTonga
   TTTrinidad and TobagoTrinitat i Tobago
   TNTunisiaTunísia
   TRTurkeyTurquia
   TMTurkmenistanTurkmenistan
   TCTurks and Caicos IslandsIlles Turks i Caicos
   TVTuvaluTuvalu
   UGUgandaUganda
   UAUkraineUcraïna
   AEUnited Arab EmiratesUnió dels Emirats Àrabs
   GBUnited KingdomRegne Unit
   USUnited StatesEstats Units (EUA)
   UMUnited States Minor Outlying IslandsIlles Perifèriques Menors dels EUA
   UYUruguayUruguai
   UZUzbekistanUzbekistan
   VUVanuatuVanuatu
   VEVenezuelaVeneçuela
   VNViet NamVietnam
   VGVirgin Islands, BritishIlles Verge Britàniques
   VIVirgin Islands, U.S.Illes Verge Americanes
   WFWallis and FutunaWallis i Futuna
   EHWestern SaharaSàhara Occidental
   YEYemenIemen
   YUYugoslaviaIugoslàvia
   ZMZambiaZàmbia
   ZWZimbabweZimbabwe


   Apèndix 3. Els idiomes en català

   La normativa ISO 369 recull els codis de dues i tres lletres de tots els idiomes que es parlen al món juntament amb el seu nom en anglès. En la taula inferior trobareu els codis de dues lletres i els noms en anglès, amb la seva traducció al català, dels idiomes que apareixen més sovint en les traduccions. Si en voleu consultar la llista completa (només en anglès), feu clic aquí.

   Recordeu que en català, a diferència del que es fa en anglès, els idiomes s'escriuen amb minúscula inicial.

   Els termes en cursiva indiquen grups d'idiomes, que s'utilitzen en la codificació de caràcters.

   Codi
   Anglès
   Català
   AFAfrikaansAfrikaans
   SQAlbanianAlbanès
   ARArabicÀrab
   HYArmenianArmeni
   BalticBàltic
   EUBasqueBasc
   BRBretonBretó
   BGBulgarianBúlgar
   BEByelorussianBielorús
   CACatalanCatalà
   Central EuropeanCentreeuropeu
   ZHChineseXinès (vegeu també Simplified Chinese, Traditional Chinese)
   CyrillicCiríl·lic
   COCorsicanCors
   HRCroatianCroat
   CSCzechTxec
   DADanishDanès
   NLDutchHolandès
   ENEnglishAnglès
   EOEsperantoEsperanto
   ETEstonianEstonià
   FOFaeroeseFeroès
   FIFinnishFinès
   FRFrenchFrancès
   GDGaelic, Scots GaelicGaèlic, gaèlic escocès
   GLGalicianGallec
   KAGeorgianGeorgià
   DEGermanAlemany
   ELGreekGrec
   IWHebrewHebreu
   HUHungarianHongarès
   ISIcelandicIslandès
   INIndonesianIndonesi
   GAIrishIrlandès
   ITItalianItalià
   JAJapaneseJaponès
   KOKoreanCoreà
   LALatinLlatí
   LVLatvianLetó
   LTLithuanianLituà
   MKMacedonianMacedònic
   MTMalteseMaltès
   NONorwegianNoruec
   OCOccitanOccità
   PLPolishPolonès
   PTPortuguesePortuguès
   RORomanianRomanès
   RURussianRus
   SRSerbianSerbi
   SHSerbo-CroatianSerbocroat
   Simplified ChineseXinès simplificat
   SKSlovakEslovac
   SLSlovenianEslovè
   ESSpanishEspanyol
   SVSwedishSuec
   THThaiTai
   BOTibetanTibetà
   Traditional ChineseXinès tradicional
   TRTurkishTurc
   UKUkrainianUcraïnès
   VIVietnameseVietnamita
   CYWelshGal·lès
   WesternOccidental


   Apèndix 4. Recomanacions del TERMCAT quant a la qualitat dels textos

   4.1. Economia lingüística

   Quan, principalment per raons tècniques d’espai, cal escurçar la longitud d'un text, s’han de complir almenys dues condicions.

   a) Correcció lingüística

   El text no ha de transgredir els límits de la correcció lingüística. A l’hora de fer frases curtes i simples, no s’han d’estalviar els elements lingüístics necessaris, tant des d’un punt de vista morfològic com sintàctic.

   Per exemple, morfològicament, cal tenir present la flexió de nombre (singular/plural) i de gènere (femení/masculí) i, sintàcticament, les preposicions, els pronoms, les conjuncions i la concordança entre unitats.

   IncorrecteCorrecte
   Canviar definició base dadesCanvieu la definició de la base de dades
   No es pot imprimir en portNo es pot imprimir al port
   Barra títolBarra de títol
   Obre el fitxer; modifica les dadesObre el fitxer i modifica-hi les dades

   b) Normes d'abreviació

   S’han d’abreujar les unitats que ho requereixen, d’acord amb les regles d’abreviació en català i tenint en compte les abreviacions (sigles, abreviatures, etc.) ja consolidades a l’àrea d'informàtica i, també, en la llengua general.

   4.2. Adequació de la terminologia

   La terminologia utilitzada ha de ser precisa, pertinent i adequada a l’àrea, per la qual cosa cal tenir en compte la terminologia d’informàtica ja fixada i, especialment, la normalitzada en català.

   4.3. Coherència terminològica

   Per tal de garantir l’homogeneïtat lingüística i terminològica, s’ha de tractar cada unitat lèxica d’acord amb les unitats que s’hi relacionen, principalment en les dues situacions següents.

   a. Parelles relacionades semànticament

   A l’hora de triar entre unitats igualment possibles, per exemple, si s’opta per precedent, cal triar següent i no posterior, que forma parella amb anterior. Cal fer-ho anàlogament amb altres parells lingüístics del tipus origen/destinació i partida/arribada, iniciar/finalitzar, activar/desactivar, etc.

   b. Categories gramaticals

   A l’hora de fixar la forma d’unitats relacionades, per exemple, si s’opta per tancar, cal triar obrir i no obertura, que es triaria en tot cas amb tancament; el mateix amb crear i creació, sortir i sortida, etc.

   4.4. Sinonímia

   Quan hi hagi la possibilitat d’utilitzar dos o més termes sinònims, convé utilitzar-ne un preferentment i sistemàticament, a fi d’evitar que l’ús de diverses formes pugui desorientar i, en conseqüència, dificultar la comprensió del text. Això és especialment important en el text del programari.

   No obstant això, i sobretot en la documentació, es pot recórrer a l’ús suplementari dels sinònims considerats secundaris. Així mateix, en aquest context es poden usar altres mots equivalents i paràfrasis explicatives per raons d’estil, per evitar repeticions, etc., i sempre que no s’alteri la comprensió del text.

   4.5 Manlleus

   En la documentació es recomana d’incloure els manlleus d’ús molt implantat a continuació de les formes catalanes corresponents, entre parèntesis i en cursiva; en el programari, en canvi, cal utilitzar únicament els termes catalans.   © Softcatalà, 2000-2001
   http://www.softcatala.org